ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : กิจกรรม ASEAN Face-Off: ASEAN Data Science Explorers ซึ่งจัดโดย ASEAN Foundation และบริษัท SAP ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : กิจกรรม ASEAN Face-Off: ASEAN Data Science Explorers ซึ่งจัดโดย ASEAN Foundation และบริษัท SAP

               เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ได้เข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Face-Off: ASEAN Data Science Explorers ซึ่งจัดโดย ASEAN Foundation ร่วมกับบริษัท SAP กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนอาเซียนในระดับอุดมศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นหรือความท้าทายสำคัญในภูมิภาค โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านดิจิทัลที่มีอยู่ในแหล่งต่าง ๆ นำมาวิเคราะห์ และเสนอแนะทางออกสำหรับประเด็นหรือความท้าทายนั้น ๆ
              กิจกรรมนี้ประกอบด้วยทีมเยาวชน ๒ คน จากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ ซึ่งเป็นผู้ชนะในระดับประเทศ และสำหรับไทยเป็นทีมนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชื่อทีม The Bangkok Brothers ปรากฏว่า ทีมเยาวชนจากมาเลเซียเป็นผู้ชนะ ภายใต้หัวข้อ Enhancement of Quality and Quantity of Education ทีมเยาวชนจากอินโดนีเซียได้รับรางวัลอันดับสอง ภายใต้หัวข้อ Access to Financial Sector by Branchless Banking for Poverty Eradication และทีมเยาวชนจากไทยได้รับรางวัลอันดับสาม ภายใต้หัวข้อ Gender Equality in Digital Divide