ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ “ASEAN-Australia Workshop: Future of Digital Transformation among ASEAN MSMEs” ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ “ASEAN-Australia Workshop: Future of Digital Transformation among ASEAN MSMEs”

ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ “ASEAN-Australia Workshop: Future of Digital Transformation among ASEAN MSMEs”

          กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมอาเซียน ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ “ASEAN-Australia Workshop: Future of Digital Transformation among ASEAN MSMEs” ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

          การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เกิดขึ้นตามข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีในการประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 7 กันยายน ๒๕๕๙ ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว ว่า ไทยยินดีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอาเซียนและออสเตรเลีย โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0  มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลีย ในการปรับกระบวนการทำงานเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digitalization) เพื่อสนับสนุนให้ MSMEs บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกและทางนวัตกรรม (Globally Competitive and Innovative) ของไทยและอาเซียน ตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน เพื่อพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ค.ศ. 2016-2025 (ASEAN Strategic Action Plan on SME Development Plan-SAPSMED 2016-2025)

          การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 7๐ คนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและออสเตรเลีย ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่ม MSMEs เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย ๑) ความท้าทายของ MSMEs ต่อการเข้าสู่ยุคดิจิทัล ๒) การเข้าสู่ยุคดิจิทัลของ MSMEs ๓) บทบาทของภาครัฐต่อการเข้าสู่ยุคดิจิทัลของ MSMEs และ ๔) การประมวลผลลัพธ์ของการประชุมเพื่อรายงานต่อที่ประชุม Business Summit ซึ่งเป็นการประชุมคู่ขนานของการประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม ๒๕๖๑ ณ นครซิดนีย์ ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีกำหนดจะเข้าร่วมต่อไป

 

* * * * * * * * * *

กองสังคมและวัฒนธรรม

กรมอาเซียน

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑