ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ASEAN-Australia Workshop: Future of Digital Transformation among ASEAN MSMEs” ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ASEAN-Australia Workshop: Future of Digital Transformation among ASEAN MSMEs”

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมอาเซียน ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ASEAN – Australia Workshop: Future of Digital Transformation among ASEAN MSMEs” ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร โดยมีนาย Paul Robilliard เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย นายสุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน และนายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สสว. ร่วมเปิดการประชุม และมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) จากประเทศสมาชิกอาเซียนและออสเตรเลีย รวมถึงผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน จำนวน ๑๓๐ คน เข้าร่วมการประชุม

อธิบดีกรมอาเซียนกล่าวถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ว่า เป็นไปตามข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน – ออสเตรเลีย เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปรับกระบวนการทำงานเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digitalization) ระหว่างกลุ่ม MSMEs ของอาเซียนกับออสเตรเลีย และเน้นย้ำการพัฒนาที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนเพื่อพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ค.ศ. 2016 – 2025 (ASEAN Strategic Action Plan for SME Development – SAPSMED 2016 – 2025) เนื่องจากธุรกิจ MSMEs เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของอาเซียน และมีบทบาทสำคัญต่อการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงานในประเทศ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ MSMEs จะสร้างรายได้ให้กับอาเซียน ๖.๒๕ แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 19 ล้านล้านบาท) ภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐

ผู้เข้าร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองต่อการเข้าสู่ยุคดิจิทัลของ MSMEs และเห็นพ้องกันว่า ปัจจุบัน MSMEs ยังคงเผชิญกับประเด็นท้าทายต่าง ๆ ในการเข้าสู่ยุคดิจิทัล เช่น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี การเข้าถึงเทคโนโลยี กฎระเบียบที่ไม่สอดคล้องกับยุคสมัย อาชญากรรมไซเบอร์ และการดำเนินนโยบายของภาครัฐ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในภาคธุรกิจจะช่วยเพิ่มผลิตภาพและโอกาสทางธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ได้มีการจัดทำข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการเข้าสู่ยุคดิจิทัลของ MSMEs ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย (๑) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม (๒) การเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุน (๓) การส่งเสริมการเข้าถึงตลาดผ่านช่องทางต่าง ๆ (๔) การผลักดันนโยบายและกฎระเบียบที่เหมาะสม และ (๕) ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการและทุนมนุษย์  

อนึ่ง ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จะถูกนำไปรายงานต่อที่ประชุม Business Summit ซึ่งเป็นการประชุมคู่ขนานของการประชุมสุดยอดอาเซียน – ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ ระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม ๒๕๖๑ ณ นครซิดนีย์ ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีกำหนดจะเข้าร่วมด้วย