ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : การลงทะเบียนสื่อมวลชนสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๒ ณ สิงคโปร์ ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : การลงทะเบียนสื่อมวลชนสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๒ ณ สิงคโปร์

ตามที่สิงคโปร์จะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๒ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (32nd ASEAN Summit and Related Meetings) ที่สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ นั้น
 
กระทรวงการต่างประเทศขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลการลงทะเบียนสำหรับสื่อมวลชนที่ต้องการเดินทางไปรายงานข่าวการประชุมดังกล่าว ดังนี้
 
๑. การลงทะเบียน
๑.๑ ทางการสิงคโปร์เปิดรับลงทะเบียนสื่อมวลชนต่างประเทศตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
๑.๒ ผู้สื่อข่าวสามารถลงทะเบียนออนไลน์โดยตรงได้ที่ http://www.asean2018.sg
๑.๓ เอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียน ได้แก่ (๑) หนังสือมอบหมายจากบรรณาธิการ หรือกรรมการบริหาร (๒) สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุเกิน ๖ เดือน (๓) สำเนาบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าวที่มีอายุเกิน ๓ เดือน (๔) รูปถ่ายดิจิทัล (๔๐๐ x ๕๑๔ pixel พื้นหลังสีขาว ขนาดไม่เกิน ๒๕๖ kb) และ (๕) รายชื่ออุปกรณ์ (หากมี)
 
๒. การตรวจลงตรา
ผู้สื่อข่าวที่ถือหนังสือเดินทางไทย (ทั้งหนังสือเดินทางธรรมดาและราชการ) สามารถเดินทางเข้าสิงคโปร์ได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา สามารถพำนักอยู่ในสิงคโปร์ได้ ๓๐ วัน สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา และพำนักได้ ๙๐ วัน สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางราชการ ตั้งแต่วันที่เดินทางถึง
 
ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงที่อีเมล media@asean2018.sg