ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : คณะสื่อมวลชนจากประเทศคู่เจรจาของประเทศสมาชิกอาเซียนเยือนประเทศไทย ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : คณะสื่อมวลชนจากประเทศคู่เจรจาของประเทศสมาชิกอาเซียนเยือนประเทศไทย

          เมื่อวันที่ ๑๗ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ กระทรวงการต่างประเทศโดยกรมสารนิเทศได้เชิญผู้แทนสื่อมวลชนจากประเทศคู่เจรจาของประเทศสมาชิกอาเซียนเยือนประเทศไทย ประกอบด้วยสื่อมวลชน จำนวน ๑๓ คน จาก ๖ ประเทศ และ ๑ องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ รัสเซีย อินเดีย แคนาดา สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป 

          เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะสื่อมวลชนฯ ได้เข้าร่วมการสัมมนา "Thailand Taking off to New Heights" ซึ่งมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ตลอดจนรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นองค์ปาฐกและอภิปราย โดยเน้นถึงศักยภาพและเหตุผลที่ควรมาลงทุนในประเทศไทย ซึ่งมีข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค รวมถึงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการด้านเศรษฐกิจและการลงทุนขนาดใหญ่ ซึ่งจะนำไปสู่การเชื่อมโยงกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอย่างไร้รอยต่อ นำไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจร่วมกัน โดยภายหลังจากการเสวนา นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ตอบข้อซักถามของคณะสื่อมวลชนเกี่ยวกับความร่วมมือและสิ่งท้าทายทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ รวมถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจรจาเขตการค้าเสรีในระดับทวิภาคีและในระดับภูมิภาค
          ต่อมา คณะสื่อมวลชนฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลายประเด็น อาทิ พัฒนาการและนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล การปฏิรูปประเทศ ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน และความมั่นคงในภูมิภาค
          ในวันเดียวกันคณะสื่อมวลชนฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปและร่วมหารือกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ (๑) นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (๒) นายรัชวิชญ์ ปิยะปราโมทย์ ผู้อำนวยการสำนักยุโรป กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (๓) ดร.วลัยลักษณ์ น้อยพยัคฆ์ ผู้อำนวยการภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (๔) นางสาววิชญา สุนทรศารทูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานบริหาร สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และ (๕) นางสาวปวีณา ปริวัฒนศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สำนักโฆษก สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor - EEC) นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย และการแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคประมงอย่างครบวงจร  รวมถึงพัฒนาการทางการเมืองไทย และนโยบายต่างประเทศของไทย โดยเฉพาะเรื่องการทูต 5S
          อนึ่ง ในการเยือนครั้งนี้ คณะจะได้เยี่ยมชมพื้นที่โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังและรับฟังการบรรยายสรุปจากผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เพื่อรับทราบถึงพัฒนาการของ EEC  ผ่านประสบการณ์จริงในพื้นที่ ตลอดจนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในภาคเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวด้วย