ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียนในโปแลนด์ ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียนในโปแลนด์

            เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางศันสนีย สหัสสะรังษี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนในโปแลนด์ (ASEAN Committee in Warsaw – ACW) ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ACW Working Lunch โดยมีนาย Peter Frans Gontha เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย นาง Patricia Ann Villar Paez เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ นาย Vu Dang Dung

           เอกอัครราชทูตเวียดนาม และนาง Nur Azura Binti Abd Karim อุปทูตมาเลเซียเข้าร่วม ที่ประชุมได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงานและการจัดกิจกรรมของ ACW ในปี ๒๕๖๑ เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอาเซียนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในหมู่ชาวโปแลนด์และส่งเสริมความร่วมมือในมิติต่าง ๆ ระหว่างอาเซียนกับโปแลนด์ เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย