ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเลขาธิการบริหารเอสแคปจะเป็นประธานการประชุม 2nd High-Level Brainstorming Dialogue on Enhancing Complementarities between ASEAN Community Vision 2025 and the UN 2030 Agenda for Sustainable Development วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ เอสแคป ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเลขาธิการบริหารเอสแคปจะเป็นประธานการประชุม 2nd High-Level Brainstorming Dialogue on Enhancing Complementarities between ASEAN Community Vision 2025 and the UN 2030 Agenda for Sustainable Development วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ เอสแคป

ไทยและเอสแคปจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม High-Level Brainstorming Dialogue on Enhancing Complementarities between ASEAN Community Vision 2025 and the UN 2030 Agenda for Sustainable Development ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ เอสแคป โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนาง Shamshad Akhtar เลขาธิการบริหารเอสแคป เป็นประธานร่วม และมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ รองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งผู้แทนระดับสูงของหน่วยงานสหประชาชาติ และประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมด้วย อาทิ ผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติ และผู้ช่วยผู้บริหารสำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ผู้แทนจากองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ผู้แทนจากสำนักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือแบบใต้-ใต้ (UNOSSC) ธนาคารโลก ผู้แทนจากเยอรมนีในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของอาเซียน และสวิตเซอร์แลนด์กับนอร์เวย์ในฐานะหุ้นส่วนเฉพาะสาขาของอาเซียนเข้าร่วมด้วยในฐานะแขกของประธาน 
 
การประชุมภายใต้หัวข้อดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือประเด็นที่อาเซียนควรให้ความสำคัญเพื่อให้การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนตามวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติดำเนินควบคู่กันไปในลักษณะเกื้อกูลกัน โดยที่ประชุมจะเปิดตัวรายงาน Complementarities Report ซึ่งจัดทำขึ้นโดยประเทศไทย เอสแคปและสำนักเลขาธิการอาเซียน ตามข้อเสนอของที่ประชุม High-Level Brainstorming Dialogue ครั้งที่ ๑ โดยรายงานดังกล่าวศึกษา ๕ ประเด็นสำคัญที่อาเซียนควรให้ความสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียน ได้แก่ (๑) การเสริมสร้างความแข็งแกร่ง (๒) การขยายโครงสร้างพื้นฐาน (๓) การขจัดความยากจน (๔) การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (๕) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และจะใช้โอกาสของการประชุมนี้พิจารณาข้อเสนอแนะที่ปรากฏในรายงานด้วย นอกจากนี้ ที่ประชุมจะหารือกันเกี่ยวกับการจัดทำ Complementarities Roadmap ค.ศ. ๒๐๑๘ – ๒๐๑๙ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียนให้เป็นรูปธรรม รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการหารือและการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue) ในประเทศไทยด้วย 
 
อนึ่ง ไทยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานของอาเซียนในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งไทยได้ทำหน้าที่อย่างแข็งขัน โดยได้หารือกับหน่วยงานข้างต้น รวมถึงประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาและหุ้นส่วนเฉพาะสาขาของอาเซียนอย่างใกล้ชิด โดยมีเป้าหมายเพื่อให้มีการดำเนินโครงการที่เป็นรูปธรรมเพื่อส่งเสริมความกินดีอยู่ดีของประชาชนไทยและประชาชนอาเซียนอย่างยั่งยืน