ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : การประชุม Regional Conference – ASEAN 2025 : Synchronising the Economic and Security Agendas วันที่ ๒ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : การประชุม Regional Conference – ASEAN 2025 : Synchronising the Economic and Security Agendas วันที่ ๒ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

                     กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime: UNODC) จัดการประชุมในหัวข้อ “Regional Conference – ASEAN 2025: Synchronising the Economic and Security Agendas” ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ โดยพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงยุติธรรม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุม

                    การประชุมดังกล่าวเป็นการสานต่อการประชุมด้านการบริหารจัดการชายแดนในภูมิภาคอาเซียนที่จัดขึ้นแล้ว ๓ ครั้ง (ปี ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างกลไกด้านการบริหารจัดการชายแดนในระดับภูมิภาค รวมถึงแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีผลต่อการส่งเสริมความเชื่อมโยงและเขตเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว มีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศภายนอกภูมิภาค รวมถึงองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ กว่า ๑๐๐ คน