ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : การประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Project Development Workshop ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : การประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Project Development Workshop ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

    กรมอาเซียน คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา และสำนักเลขาธิการอาเซียนได้ร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Project Development Workshop ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม๒๕๖๑ ที่โรงแรมสุโกศล โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากหน่วยงานต่างๆ ของไทยจำนวนกว่า ๑๐๐ คน การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานไทยในการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอใช้งบประมาณจากกองทุนต่างๆ ของอาเซียน และกองทุนร่วมกันระหว่างอาเซียนและประเทศคู่เจรจา