ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights - AICHR) และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา รอบชิงชนะเลิศ ที่กระทรวงการต่างประเทศ ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights - AICHR) และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา รอบชิงชนะเลิศ ที่กระทรวงการต่างประเทศ

       เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights - AICHR) และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา รอบชิงชนะเลิศ ที่กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่เยาวชน และคัดเลือกผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ประจำปี 2561 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 

       ในการแข่งขันครั้งนี้ เยาวชนไทยที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 5 คน ได้ประชันฝีมือการโต้เวทีกันอย่างเข้มข้นในหัวข้อ “บุตรของแรงงานต่างด้าวควรมีสิทธิด้านศึกษา” (Children of migrant workers should be entitiled to right to education” ซึ่งภายหลังการแข่งขันฯ คณะกรรมการทั้ง 7 ท่านจากกระทรวงการต่างประเทศ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้แทนไทยใน AICHR และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้คัดเลือกผู้ชนะเลิศ จำนวน 3 คน เพื่อไปเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ประจำปี 2561 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ได้แก่ (1) นายปุญญวิชญ์ ปุญญาภิบาล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2) นายธนดล สิริจันทกุล จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ (3) นายชญทัต พัฒนะภูมิ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
       
        กิจกรรมดังกล่าวมุ่งหวังที่จะส่งเสริมความตระหนักรู้ในด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่ทั้งเยาวชนชนไทยและเยาวชนประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง