ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2561 นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ รองอธิบดีกรมอาเซียน และคณะได้เดินทาง เข้าร่วมการประชุม EAS Conference on Maritime Security and Cooperation ครั้งที่ 3 ที่เมือง Bhubaneswar รัฐ Odisha ประเทศอินเดีย ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2561 นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ รองอธิบดีกรมอาเซียน และคณะได้เดินทาง เข้าร่วมการประชุม EAS Conference on Maritime Security and Cooperation ครั้งที่ 3 ที่เมือง Bhubaneswar รัฐ Odisha ประเทศอินเดีย

          เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2561 นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ รองอธิบดีกรมอาเซียน และคณะได้เดินทางเข้าร่วมการประชุม EAS Conference on Maritime Security and Cooperation ครั้งที่ 3 ที่เมือง Bhubaneswar รัฐ Odisha ประเทศอินเดีย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับความมั่นคงและความปลอดภัยทางทะเล การรักษาหลักธรรมาภิบาลในทะเล (Good Order at Sea) แนวคิด Blue Economy และการดำเนินการต่อไปในอนาคตในกรอบ EAS กับประเทศสมาชิกที่เข้าร่วม EAS รวมทั้งนักวิชาการจากประเทศต่างๆ (track 1.5) ซึ่งที่ประชุมให้ความสำคัญกับการมองความมั่นคงทางทะเลแบบองค์รวม (holistic maritime security) โดยเฉพาะในประเด็นของความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจภาคทะเลและความมั่นคงทางทะเล และการ synergize กรอบและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ มารวมด้วยกัน
           ในขณะที่แนวคิดอินโด-แปซิฟิก ยังคงเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะการตีความแนวคิดอินโด-แปซิฟิกว่าครอบคลุมประเทศ/ภูมิภาคใด ทั้งนี้ ผู้แทนไทยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อการต่อต้านการกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธในเอเชีย (Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Roberry against Ships in Asia หรือ ReCAAP) และสนับสนุนให้ทุกประเทศในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เข้าเป็นสมาชิกขององค์กรดังกล่าว รวมทั้งได้ให้ข้อคิดเห็นว่าแนวคิดอินโด-แปซิฟิก ควรเน้นการเปิดกว้างและการมีส่วนร่วม (inclusivity) และความสำคัญของการมี mutual trust, mutual benefit และ mutual respect โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอาจร่วมกันเน้นประเด็นทางยุทธศาสตร์ที่ส่งผลประโยชน์ร่วมกัน (win-win strategic issues อาทิ เรื่องความเชื่อมโยง (connectivity) การพัฒนา Blue Economy การส่งเสริมนวัตกรรม และการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ไทยยังย้ำถึงความสำคัญของความเป็นแกนกลางอาเซียน และการส่งเสริมประสานงานที่ดีขึ้นของกรอบความร่วมมือทางทะเลของอาเซียนต่าง  ๆ ด้วย