ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องพัฒนาการของแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (MPAC) ๒๐๒๕ ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอนันตรา สยาม ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องพัฒนาการของแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (MPAC) ๒๐๒๕ ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอนันตรา สยาม

                        เมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๑ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมกับกรมอาเซียน ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องพัฒนาการของแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (MPAC) ๒๐๒๕ และประเด็นความเชื่อมโยงระหว่างกันในภูมิภาค ณ โรงแรมอนันตรา สยาม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับส่วนราชการไทยที่มีความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนความเชื่อมโยงระหว่างกันในภูมิภาค (connectivity) ได้รับทราบพัฒนาการล่าสุดของการนำเอาแผนแม่บทฯ ไปปฏิบัติ และหารือแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับบทบาทของไทยในฐานะประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ ในส่วนของประเด็นความเชื่อมโยงระหว่างกันในภูมิภาค