ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : การลงทะเบียนสื่อมวลชนสำหรับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๓๓ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : การลงทะเบียนสื่อมวลชนสำหรับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๓๓ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

                  ตามที่สิงคโปร์จะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๓๓ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้น กระทรวงการต่างประเทศขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลการลงทะเบียนสำหรับสื่อมวลชนที่ต้องการเดินทางไปรายงานข่าวการประชุมดังกล่าว ดังนี้

              ๑. การลงทะเบียน
                   ๑.๑ ทางการสิงคโปร์เปิดรับลงทะเบียนสื่อมวลชนต่างประเทศตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑
                   ๑.๒ ผู้สื่อข่าวสามารถลงทะเบียนออนไลน์โดยตรงได้ที่ http://www.asean2018.sg
                   ๑.๓ เอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียน ได้แก่ (๑) หนังสือมอบหมายจากบรรณาธิการหรือกรรมการบริหาร (๒) สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุเกิน ๖ เดือน (๓) รูปถ่ายดิจิทัล (๔๐๐ x ๕๑๔ pixel พื้นหลังสีขาว ขนาดไม่เกิน ๒๕๖ kb) และ (๔) รายชื่ออุปกรณ์ (หากมี)
              ๒. การตรวจลงตรา
                   ผู้สื่อข่าวที่ถือหนังสือเดินทางไทย (ทั้งหนังสือเดินทางธรรมดาและราชการ) สามารถเดินทางเข้าสิงคโปร์ได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา สามารถพำนักอยู่ในสิงคโปร์ได้ ๓๐ วันและสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางราชการ พำนักได้ ๙๐ วันตั้งแต่วันที่เดินทางถึง
              ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงที่อีเมล media@asean2018.sg