ข่าวและบทความที่น่าสนใจ :   เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ จัดการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดการประชุมอาเซียนในช่วงที่ไทยเป็นประธานในปี ๒๕๖๒ ณ ห้องนราธิป โดยมีนายธฤต จรุงวัฒน์ อดีตเอกอัครราชทูต หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ ASEAN Task Force เป็นประธาน ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ จัดการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดการประชุมอาเซียนในช่วงที่ไทยเป็นประธานในปี ๒๕๖๒ ณ ห้องนราธิป โดยมีนายธฤต จรุงวัฒน์ อดีตเอกอัครราชทูต หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ ASEAN Task Force เป็นประธาน

               เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมอาเซียนได้จัดการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดการประชุมอาเซียนในช่วงที่ประเทศไทยเป็นประธานในปี ๒๕๖๒ ณ ห้องนราธิป โดยมีนายธฤต จรุงวัฒน์ อดีตเอกอัครราชทูต หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ ASEAN Task Force เป็นประธาน

                ในการประชุมดังกล่าว ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศได้บรรยายให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบถึงแนวทางการจัดการประชุมอาเซียนในช่วงที่ไทยจะเป็นประธานซึ่งประกอบด้วย สถานะการออกกฎกระทรวงการคลัง แนวทางการกำหนดยานพาหนะและโรงแรมที่พัก แนวทางการจัดการประชุมโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Green Meeting) การประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียน เว็บไซต์กลางอาเซียน แนวปฏิบัติด้านพิธีการทูตและการรักษาความปลอดภัย ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประมาณ ๘๐ คน จากหน่วยราชการไทย ๒๓ หน่วยงานที่จะรับผิดชอบจัดการประชุมในกรอบอาเซียนในปี ๒๕๖๒ นี้