ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ กระทรวงการต่างประเทศ โดยศูนย์ปฎิบัติการ ASEAN Task Force ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สำหรับการใช้งานเว็บไซต์กลาง ASEAN ๒๐๑๙ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ กระทรวงการต่างประเทศ โดยศูนย์ปฎิบัติการ ASEAN Task Force ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สำหรับการใช้งานเว็บไซต์กลาง ASEAN ๒๐๑๙ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

           เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ กระทรวงการต่างประเทศ โดยศูนย์ปฎิบัติการ ASEAN Task Force ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สำหรับการใช้งานเว็บไซต์กลาง ASEAN ๒๐๑๙ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีนายร่มเดช พิศาลพงศ์ นักการทูตชำนาญการพิเศษ นายปกรณ์ คำพรเหลือ นักการทูตปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการ ASEAN Task Force และนายศุภยศ ศิริจำรูญวิทย์ ผู้จัดการบริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมฯ ซึงมีผู้เข้าร่วมประมาณ ๘๐ คน จากหน่วยราชการไทย ๒๓ หน่วยงานที่จะรับผิดชอบจัดการประชุมในกรอบอาเซียนในปี ๒๕๖๒ นี้

            การฝึกอบรมดังกล่าวประกอบด้วยการบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมการออกแบบและวิธีการใช้งานเว็บไซต์กลางอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยตัวอย่างหน้าแรกของเว็บไซต์ ฟังก์ชันการใช้งานหน้าข่าวประชาสัมพันธ์และปฏิทินการประชุม ตลอดจนได้ให้ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ได้ทดลองการจำลองระบบการลงทะเบียนผ่านการสร้างบัญชี Designated Accreditation Officer (DAO) อีกด้วย