ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : การลงทะเบียนสื่อมวลชนสำหรับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : การลงทะเบียนสื่อมวลชนสำหรับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒

การลงทะเบียนสื่อมวลชน
สำหรับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ จังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒

 

ตามที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ที่จังหวัดเชียงใหม่ นั้น

กระทรวงการต่างประเทศขอชี้แจงแนวทางการลงทะเบียนสำหรับสื่อมวลชน ดังนี้

๑. สื่อมวลชนโปรดลงทะเบียนออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ www.asean2019.go.th (ภายใต้หัวข้อ Registration > Media) เท่านั้น มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่การประชุมฯ

โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงทะเบียน ได้แก่
(๑) ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง (ขนาด ๒x๒ นิ้ว)
(๒) ไฟล์สำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับสื่อต่างประเทศ) หรือไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับสื่อไทย)
(๓) ไฟล์หนังสือมอบหมาย และ
(๔) รายการอุปกรณ์สื่อ (หากมี)

โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒

๒. สื่อมวลชนต้องนำ (๑) เอกสารยืนยันการลงทะเบียนและ (๒) หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงตนเพื่อรับบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าว (Media Badge) ที่หน้าศูนย์ข่าว ห้อง Lanna Ballroom I โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ (ชั้น ๒) ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒

๓. วันและเวลาทำการของศูนย์ข่าว

    - วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒     เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

    - วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒     เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

๔. กำหนดการสื่อมวลชนจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.asean2019.go.th

๕. หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

 

กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๒๒๐๒๑, ๒๒๐๒๒

โทรสาร ๐ ๒๖๔๓ ๕๑๐๖

อีเมล mfathai.media@gmail.com

 

***********************