บทความที่น่าสนใจ : การพบหารือระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับผู้แทนพิเศษด้านนโยบายต่อเกาหลีเหนือของสหรัฐอเมริกา Article

บทความที่น่าสนใจ : การพบหารือระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับผู้แทนพิเศษด้านนโยบายต่อเกาหลีเหนือของสหรัฐอเมริกา

          เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ นาย Joseph Yun ผู้แทนพิเศษด้านนโยบายต่อเกาหลีเหนือของสหรัฐอเมริกา  ได้ขอพบหารือกับนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ณ กระทรวงการต่างประเทศ
          การหารือเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนมุมมองและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี ในการนี้ นาย Joseph Yun แสดงความขอบคุณไทยที่ได้ปฏิบัติตามข้อมติของสหประชาชาติ และเน้นย้ำว่า สหรัฐอเมริกายังคงต้องการแก้ไขความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีผ่านการเจรจาโดยสันติวิธี ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้กล่าวไว้ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวย้ำเจตนารมณ์ของไทยที่จะเห็นความสงบสุขกลับคืนสู่คาบสมุทรเกาหลี โดยที่ผ่านมา ไทยได้ปฏิบัติตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งกำหนดมาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนือ และให้ความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศในการผลักดันให้เกาหลีเหนือหันกลับสู่กระบวนการเจรจา เพื่อลดปัญหาความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีและทำให้คาบสมุทรปลอดอาวุธนิวเคลียร์ อันจะนำไปสู่สันติภาพและความมั่นคงอย่างยั่งยืนในภูมิภาค