วิสัยทัศน์และพันธกิจ วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

   เป็นองค์กรนำในการกำหนดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายด้านการต่างประเทศต่อประเทศในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้ เพื่อปกป้องรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ สถานะและบทบาทของไทยอย่างมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี

 

พันธกิจ

       1. ปกป้อง รักษาและส่งเสริมสถานะและผลประโยชน์ของไทยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มประเทศและกรอบความร่วมมือ/องค์กรระหว่างประเทศในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้

       2. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคมของประเทศกลุ่มประเทศในภูมิภาค และองค์กรระหว่างประเทศในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้

       3. เสนอแนะแนวนโยบายในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศ กลุ่มประเทศในภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้

       4. เป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างส่วนราชการไทยกับตัวแทนของประเทศ กลุ่มประเทศในภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้

       5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนของไทยกับประเทศในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้

       6. ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้แก่สาธารณชนในไทยและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยแก่สาธารณชนในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้

       7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย