วิสัยทัศน์และพันธกิจ วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

   เป็นองค์กรนำในการกำหนดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายด้านการต่างประเทศต่อประเทศใน

   ภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้ เพื่อปกป้องรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ สถานะและบทบาทของไทย

   อย่างมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี

พันธกิจ

       1. ปกป้อง รักษาและส่งเสริมสถานะและผลประโยชน์ของไทยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มประเทศ
           และกรอบความร่วมมือ/องค์กรระหว่างประเทศในภุฒิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้

       2. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคมของประเทศ

           กลุ่มประเทศในภูมิภาค และองค์กรระหว่างประเทศในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้

       3. เสนอแนะแนวนโยบายในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศ กลุ่มประเทศใน
           ภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้

       4. เป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างส่วนราชการไทยกับตัวแทนของประเทศ กลุ่มประเทศในภูมิภาค
           และองค์กรระหว่างประเทศในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้

       5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนของไทยกับประเทศในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้

       6. ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้แก่
           สาธารณชนในไทยและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยแก่สาธารณชนในภูมิภาคอเมริกาและ
           แปซิฟิกใต้

       7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือ
           คณะรัฐมนตรีมอบหมาย