โครงสร้างกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ โครงสร้างกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

โครงสร้างกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

    

ความรับผิดชอบของส่วนราชการ

(1) สำนักงานเลขานุการกรม มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมและราชการที่ไม่ได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ และมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม  ดูแลงบประมาณ บุคลากร และพัสดุให้เป็นไปตามนโยบาย  และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อหรือที่ได้รับมอบหมาย

     (2) กองอเมริกาเหนือ (3) กองลาตินอเมริกา (4) กองแปซิฟิกใต้ รับผิดชอบงานในการดำเนินความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศและองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ตามลำดับ โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคมของประเทศ กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคที่อยู่ในความรับผิดชอบ เสนอแนะแนวนโยบายในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคที่อยู่ในความรับผิดชอบ เป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างส่วนราชการไทยกับตัวแทนของประเทศ กลุ่มประเทศและองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคที่อยู่ในความรับผิดชอบ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(5) กลุ่มงานโครงการตามยุทธศาสตร์ มีหน้าที่ดำเนินโครงการเชิงยุทธศาสตร์ในส่วนของกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ การติดตามผล การรายงานและการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโรงการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นประโยชน์และสนับสนุนการดำเนินยุทธศาสตร์ สนับสนุนข้อมูลด้านสารัตถะ ประเด็นการหารือ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดประชุมและสัมมนา งานด้านพิธีการที่เกี่ยวกับการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ต่างๆ ศึกษาวิเคราะห์ถึงโอกาส หรือปัญหาและอุปสรรคในกรอบยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาการดำเนินโครงการต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ นำผลการดำเนินโครงการมาศึกษาวิเคราะห์วิจัย และนำไปบรรจุในฐานข้อมูล รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ  เพื่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยจะได้นำไปใช้ในการศึกษาหรือใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงลึกต่อไป และสนับสนุนข้อมูล ข่าวสาร ความรู้และกฎระเบียบต่างๆ ให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเต็มที่