หมวดสัตว์/พืช/สิ่งแวดล้อม : สัตว์ชนิดใดเป็นสัตว์ประจำชาติของแคนาดา Information

หมวดสัตว์/พืช/สิ่งแวดล้อม : สัตว์ชนิดใดเป็นสัตว์ประจำชาติของแคนาดา

 

 

บีเวอร์ เป็นสัตว์ประจำชาติของแคนาดา ได้รับเลือกให้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศเมื่อวันที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 1975 โดยบีเวอร์มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์แคนาดาตั้งแต่ก่อนสร้างประเทศเสียอีก กล่าวคือ ขนบีเวอร์เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16-17 เป็นเหตุให้ชาวยุโรปเดินทางมายังแคนาดาเพื่อหาและค้าขายขนบีเวอร์ และทำให้จำนวนบีเวอร์ลดลงจนเกือบสูญพันธุ์ จึงมีการรณรงค์ให้อนุรักษ์บีเวอร์ตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา