ASPA UPDATE : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา จ.ชลบุรี News

ASPA UPDATE : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา จ.ชลบุรี

           เมื่อวันที่ 24-๒๕ พฤษภาคม 2562 กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ที่ อ. พัทยา จ. ชลบุรี ในโอกาสดังกล่าว นายวิชชุ เวชชาชีวะ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมอเมริกาฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ. 2529 เพื่อให้การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแก่ผู้พิการทางสายตา และผู้พิการซ้ำซ้อนในช่วงอายุตั้งแต่ 3 – 20 ปี

          การเยี่ยมชมโรงเรียนดังกล่าว เป็นการเพิ่มพูนปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจด้านต่าง ๆ ของกระทรวงฯ ตามนโยบายการทูตสาธารณะ ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนประมาณ 50 คน โดยในช่วงแรก กรมอเมริกาฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปจากนายชิด สุขหนู ผู้อำนวยการโรงเรียน เกี่ยวกับความเป็นมา การพัฒนาหลักสูตรการเรียน และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต  ของนักเรียน ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับข้าราชการกรมอเมริกาฯ ในการคิดหาช่องทางสนับสนุนการดำเนินงาน  ของโรงเรียนต่อไป

          หลังจากนั้น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมอเมริกาฯ ได้ชมการแสดงของนักเรียน และได้จัดกิจกรรม ให้นักเรียนตอบคำถามชิงรางวัล ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้ และกลุ่มประเทศอาเซียน โดยนักเรียนทุกระดับชั้นได้ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ก่อนจากลา กรมอเมริกาฯ ได้ย้ำเป็นกำลังใจแก่คณะอาจารย์และนักเรียนทุกคน รวมทั้งได้มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน พร้อมหนังสืออักษรเบรลล์เกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียนเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจของเยาวชนเกี่ยวกับอาเซียนและงานต่างประเทศของไทย