ASPA UPDATE : กิจกรรม MFA – U.S. Embassy Interns Visit ปี ๒๕๖๒ News

ASPA UPDATE : กิจกรรม MFA – U.S. Embassy Interns Visit ปี ๒๕๖๒

การจัดกิจกรรม MFA – U.S. Embassy Interns Visit ปี ๒๕๖๒

       เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้และสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยจัดโครงการ MFA-US Embassy Interns Visit 2019 โดยได้นำคณะนิสิตนักศึกษาฝึกงานภายใต้โครงการ Internship Program ประจำปี ๒๕๖๒ ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ มาเยี่ยมชมกระทรวงฯ พบปะและร่วมกิจกรรมกับนิสิตนักศึกษาฝึกงานภายใต้โครงการ MFA Internship Programme ๒๕๖๒ ของสถาบันการต่างประเทศฯ รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน  ณ ห้องนราธิป เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ/บทบาทของกระทรวงฯ ตามนโยบายการทูตสาธารณะ

       นายชัชวรรณ สาครสินธุ์ รองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานและบรรยายสรุปเกี่ยวกับบทบาทของกระทรวงฯ ในการขับเคลื่อนนโยบายต่างประเทศ รวมทั้งภารกิจของนักการทูตในภาพรวม และได้นําวีดิทัศน์แนะนํากระทรวงฯ ให้นิสิตนักศึกษาฝึกงานชม หลังจากนั้น นิสิตนักศึกษาได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับภารกิจและการดำเนินงานของกระทรวงฯ ในมิติต่าง ๆ จากผู้แทนกรมการกงสุล กรมสารนิเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และกรมอเมริกาฯ โดยผู้แทนดังกล่าวยังได้ตอบคําถามของนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับงานของกระทรวงฯ รวมทั้งประสบการณ์ทํางานในบรรยากาศที่เป็นกันเอง นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อให้นิสิตนักศึกษาฝึกงานมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันภายหลัง กรมอเมริกาฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นิสิตนักศึกษาฝึกงาน และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ก่อนกลับ ได้มีผู้แทนนิสิตนักศึกษาฝึกงานสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ร่วมให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์การฝึกงานและการเข้าร่วมโครงการนี้ผ่านรายการวิทยุดาวดวงน้อยของสถานีวิทยุสราญรมย์อีกด้วย

      ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นิสิตนักศึกษาฝึกงานจากกระทรวงการต่างประเทศจำนวน 39 คน ได้เยือนสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ เพื่อพบปะกับนิสิตนักศึกษาฝึกงานสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ โดยมีนายโรเบิร์ต โพสต์ ที่ปรึกษาฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรมกล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ในภาพรวม นอกจากนี้ นายปีเตอร์ เฮย์มอนด์ อุปทูตฯ ได้พบกับคณะและถ่ายทอดประสบการณ์การทํางานของนักการทูตสหรัฐฯ ในไทย รวมทั้งการดําเนินงานด้านการทูตเชิงวัฒนธรรม ตลอดจนโอกาสด้านการศึกษาสําหรับเยาวชนไทยในสหรัฐฯ ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นิสิตนักศึกษาฝึกงาน

      ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากนิสิตนักศึกษาฝึกงาน โดยเป็นการดำเนินงานตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชนของกระทรวงฯ ผ่านการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนโดยกลุ่มเยาวชน ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงฯ ต่อสาธารณชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

 

****************