ASPA UPDATE : การดำเนินโครงการ ASEAN Corner ณ ศูนย์เอเชียศึกษา (Centro de Estudios Asiáticos San Marcos) มหาวิทยาลัย Universidad Nacional Mayor de San Marcos ของเปรู News

ASPA UPDATE : การดำเนินโครงการ ASEAN Corner ณ ศูนย์เอเชียศึกษา (Centro de Estudios Asiáticos San Marcos) มหาวิทยาลัย Universidad Nacional Mayor de San Marcos ของเปรู

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. นางเกศณีย์ ผลานุวงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงลิมา พร้อมด้วยนาง Marina Estella Anway Bey เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำกรุงลิมา และนาย Syed Ahmad Naufal Syed Isa อุปทูตฯ มาเลเซียประจำกรุงลิมา ได้ทำพิธีบริจาคหนังสือเกี่ยวกับอาเซียนและประเทศไทย จำนวน ๑๒๐ เล่ม ซึ่งเป็นการดำเนินการ

ตามโครงการ ASEAN Corner ให้แก่ ศูนย์เอเชียศึกษา (Centro de Estudios Asiáticos San Marcos) ของมหาวิทยาลัย Universidad Nacional Mayor de San Marcos ของเปรูโดยมี นาย Felipe San Martin รองอธิการบดีด้านการวิจัย นาง Elizabeth Canales รองอธิการบดีด้านวิชาการ และนาย Carlos Aquino Rodriguez เลขาธิการศูนย์เอเชียศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย UNMSM ในการรับมอบบริจาคหนังสือดังกล่าว โดยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยฯ ได้แสดงความขอบคุณคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงลิมาที่ได้ดำเนินโครงการ ASEAN Corner ขึ้นเพราะนอกจากจะเป็นแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้แก่นักศึกษา และชาวเปรูแล้ว โครงการฯ ยังเป็นการแสดงถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรมด้วย

มหาวิทยาลัย UNMSM เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐเปรูที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคลาตินอเมริกา โดยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๐๙๔ อีกทั้งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะแพทย์ศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โดยมีจำนวนนักศึกษาประมาณ ๓๘,๐๐๐ คน การดำเนินโครงการฯ จึงเป็นโอกาสในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนและประเทศไทย ให้แก่ กลุ่มนักศึกษา และนักวิชาการ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศเปรู โดยหนังสือที่ได้บริจาคให้แก่ทางมหาวิทยาลัยฯ จะได้รับการจัดหมวดหมู่ไว้ ณ พื้นที่ถาวรภายในห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัย