ASPA UPDATE : งานลอยกระทงของสมาคมออสเตรเลีย – ไทย (แคนเบอร์รา) News

ASPA UPDATE : งานลอยกระทงของสมาคมออสเตรเลีย – ไทย (แคนเบอร์รา)

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา อุปทูต เข้าร่วมงานลอยกระทงซึ่งจัดโดยสมาคมออสเตรเลีย-ไทย (แคนเบอร์รา) (Australia Thai – Association: ATA) ที่ร้านอาหาร Thai Lemon Grass โดยมีนางนาฏสุดา พิตต์แมน ประธานสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ Ms. Annette Ellis ผู้อุปถัมภ์สมาคมฝ่ายออสเตรเลีย และชุมชนไทยในกรุงแคนเบอร์ราเข้าร่วมกว่า ๑๕๐ คน

 

ในโอกาสนี้ อุปทูตฯ ได้กล่าวชื่นชมสมาคมฯในการจัดงานครั้งนี้ขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง ซึ่งถือเป็นมรดกอันมีคุณค่าของไทยเพื่อให้ชาวออสเตรเลียและเยาวชนรุ่นใหม่ในออสเตรเลียได้รู้จัก อีกทั้งช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและความรักใคร่ผูกพันระหว่างประชาชนของทั้ง ๒ ประเทศและยังช่วยส่งเสริมความสามัคคีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชนไทยในกรุงแคนเบอร์รา และหวังว่า ชุมชนไทยจะมีบทบาทอย่างแข็งขันเพื่อสร้างสรรค์ให้สังคมพหุวัฒนธรรมของประเทศออสเตรเลียมีสีสันและคงอยู่ตลอดไป