ASPA UPDATE : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน ณ Associação VIVER (VIVER Association) News

ASPA UPDATE : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน ณ Associação VIVER (VIVER Association)

เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน โดยจัดกิจกรรมสาธารณกุศล นำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น เช่น เสื้อผ้า อุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา หนังสือ รวมทั้งขนมและอาหารแห้ง ไปบริจาคให้แก่องค์กรการกุศล Associação VIVER (VIVER Association) ซึ่งเป็นศูนย์ดูแลเด็กด้อยโอกาสในกรุงบราซิเลีย โดยมีนางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย พร้อมด้วยข้าราชการทีมประเทศไทย และครอบครัว รวมทั้งชุมชนไทยในกรุงบราซิเลียเข้าร่วมกิจกรรม

 

กิจกรรมฯ ประกอบด้วยพิธีการถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานในครั้งนี้ ว่า เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ และใช้โอกาสนี้ให้เด็ก ๆ ซึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของสังคมและประเทศชาติ ได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้น โดยได้นำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นรวมทั้งอาหารแห้งมามอบให้แก่องค์กรฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลเด็ก ๆ ต่อไป โดยนาย Carlos Augusto Marcondes Eugenio ประธานองค์กรฯ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตฯ

 

การดำเนินโครงการฯ ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจาก Associação VIVER ซึ่งเจ้าหน้าที่องค์กรพร้อมด้วยเด็ก ๆ จำนวนกว่า ๑๕๐ คน ได้ให้การต้อนรับคณะของสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างอบอุ่นพร้อมจัดการแสดงต้อนรับ ได้แก่ การเต้นประกอบเพลง ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมนันทนาการแก่เด็ก ๆ เช่น การสอนรำวงไทย การสอนไหว้และกล่าวสวัสดีภาษาไทย การตอบคำถามชิงรางวัลเกี่ยวกับประเทศไทย และการเล่นเก้าอี้ดนตรี

 

ทั้งนี้ องค์กร Associação VIVER เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ทำงานสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือและสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสในกรุงบราซิเลีย โดยให้การดูแลเด็กอายุระหว่าง ๖-๑๕ ปี จำนวนวันละ     ประมาณ ๓๐๐ คน ในช่วงเวลาที่ผู้ปกครองไปทำงานและเด็กไม่มีเรียน โดยเป็นเสมือนศูนย์นันทนาการจัดกิจกรรมด้านสังคมและการศึกษาแก่เด็ก เช่น การสอนเต้นบัลเลต์ การเต้นฮิปฮอป การร้องเพลงประสานเสียง ตลอดจนการให้ความรู้ด้านวิชาการ โดยองค์กรฯ พึ่งพาการบริจาคทั้งด้านการเงินและสิ่งของจากบุคคลและองค์กรภายนอกเป็นหลัก