ASPA UPDATE : การประชุม Thailand – Pacific Island Countries Forum (TPIF) ครั้งที่ 4 วันที่ 20 - 21  พฤษภาคม 2560 News

ASPA UPDATE : การประชุม Thailand – Pacific Island Countries Forum (TPIF) ครั้งที่ 4 วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2560

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Thailand – Pacific Island Countries Forum (หรือ TPIF) ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ Thailand-Pacific Island Countries: Putting Ideas to Action Towards Sustainable Development โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนระดับสูงจากประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก 8 ประเทศเข้าร่วม อาทิ ประธานาธิบดีนาอูรู นายกรัฐมนตรีตองกา รองนายกรัฐมนตรีวานูอาตู และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการจ้างงาน การผลิต และอุตสาหกรรมฟิจิ ทั้งนี้  TPIF เป็นกรอบการประชุมที่ไทยริเริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2557 โดยจัดต่อจากการประชุมประจำปี UNESCAP ที่กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีการหารือระดับสูงระหว่างไทยกับประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก 14ประเทศ เกี่ยวกับความร่วมมือด้านพัฒนาและอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยกับประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก สรุปผลสำคัญของการประชุม ดังนี้

1. การหารือเกี่ยวกับ 1) ความคืบหน้าและอนาคตของแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างไทยกับประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกระยะ 3 ปี (2558- 2560) ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมารัฐบาลไทยให้ทุนด้านความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกแล้วจำนวน 126 ทุน ในสาขาต่าง ๆ อาทิ การเกษตร ประมง การท่องเที่ยว การพัฒนาชุมชน พลังงาน และสาธารณสุข นอกจากนี้ ไทยยังได้ให้ความร่วมมือทวิภาคีที่สำคัญ อาทิ โครงการความร่วมมือไทย-ฟิจิ และไทย-ตองกา เพื่อการพัฒนาแปลงเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) การแบ่งปันประสบการณ์ของไทยในด้านสาธารณสุขและการท่องเที่ยวให้แก่ประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง และ 3) โอกาสและศักยภาพความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก โดยเฉพาะความร่วมมือด้านประมง การค้าและการลงทุนของไทยในประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก

2. ผู้แทนจากประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกขอบคุณการริเริ่มของไทย ในการจัดเวทีหารือ TPIF ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก และขอบคุณที่ไทยเป็นหุ้นส่วนที่ดีในการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นพันธมิตรที่สำคัญของประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกในกรอบสหประชาชาติเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และได้แสดงความหวังที่จะมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกันต่อไป อาทิ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของไทยในด้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้านการพัฒนาโรงพยาบาล ด้านอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าประมงและการประมงอย่างยั่งยืน เป็นต้น

3. ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือกับทวิภาคีกับประธานาธิบดีนาอูรู และรองนายกรัฐมนตรีวานูอาตู เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีและความร่วมมือระหว่างกัน โดยเฉพาะด้านประมง การท่องเที่ยว และการค้าการลงทุน

4. นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ผู้แทนประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกได้ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่บริษัทสวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ครบวงจรด้านการผลิตแผงพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการฟาร์มทดสอบและสาธิตมีนเกษตร “สองน้ำ” ซึ่งเป็นโครงการที่ทดสอบและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเขตน้ำกร่อยและน้ำจืด โดยคณะได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้จริงในสาขาเกษตร ทั้งนี้ การศึกษาดูงานดังกล่าวทั้งสองแห่งได้รับความสนใจจากคณะผู้แทนเป็นอย่างมากเนื่องจากสอดคล้องกับความต้องการด้านพลังงานของประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกอันเป็นโอกาสส่งเสริมการลงทุนของบริษัทเอกชนไทย อีกทั้งสามารถนำประสบการณ์การบริหารจัดการน้ำของไทยไปพัฒนาการเกษตรของประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก

5. อนึ่ง กระทรวงการต่างประเทศได้จัดให้หัวหน้าคณะผู้แทนจากประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกที่เข้าร่วมการประชุม TPIF ครั้งนี้ ได้ลงนามในสมุดถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องรับรองที่โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท ก่อนเริ่มการประชุม

 

      

********************

 

 

          กองแปซิฟิกใต้

กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้