ASPA UPDATE : ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนความเห็นกับคณะเจ้าหน้าที่รัฐสภาสหรัฐฯ  News

ASPA UPDATE : ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนความเห็นกับคณะเจ้าหน้าที่รัฐสภาสหรัฐฯ

          เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 คณะเจ้าหน้าที่รัฐสภา จำนวน 8 คน จากกลุ่มผู้นำรัฐสภา คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ คณะกรรมาธิการการเงิน และคณะกรรมาธิการที่ดูแลเรื่องการค้าและอัตราภาษี ได้เข้าพบกับอธิบดีกรมอเมริกาฯ และเจ้าหน้าที่กรมกองที่เกี่ยวข้องของกระทรวงฯ  และคณะมีกำหนดการเข้าพบกับบุคคลและหน่วยงานจากภาคส่วนต่างๆ  ที่ดูแลประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสหรัฐฯ  อาทิ 1) ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทย – สหรัฐฯ 2) พัฒนาการด้านเศรษฐกิจของไทยและภูมิภาคอาเซียน  3) ความสัมพันธ์ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 4) บทบาทของไทยในอาเซียน  

 

                   

        โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐสภาและรัฐบาลสหรัฐฯ ได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากภาคส่วนต่างๆ ของไทยโดยตรง ซึ่งจะช่วยสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยและตระหนักถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ไทย - สหรัฐฯ  ทั้งในด้านผลประโยชน์ร่วมของไทยและสหรัฐฯ และผลประโยชน์ต่อเสถียรภาพและความมั่งคั่งของภูมิภาค