ASPA UPDATE : นางจูลี บิชอป (Julie Bishop) รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศออสเตรเลีย เข้าพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  News

ASPA UPDATE : นางจูลี บิชอป (Julie Bishop) รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศออสเตรเลีย เข้าพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

               นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือทวิภาคีกับนางจูลี บิชอป (Julie Bishop) รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 10.15 - 11.15 น. ณ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหารือข้อราชการ ในโอกาสที่นางบิชอปเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 2 - 5 สิงหาคม 2560 และในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ

               นางบิชอปแสดงความเสียใจในนามของนายกรัฐมนตรีเทิร์นบูล และรัฐบาลออสเตรเลียอีกครั้งหนึ่ง ต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับมอบหมายจากจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้แทนพิเศษไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพระบรมมหาราชวัง

                 ทั้งสองฝ่ายแสดงความยินดีต่อความสัมพันธ์และมิตรภาพอันดีระหว่างกันซึ่งยืนยาวมาครบ 65 ปี ในปีนี้ และมุ่งมั่นที่จะกระชับความร่วมมือในด้านทวิภาคีและพหุภาคีที่ดีอยู่แล้วในหลายด้านให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้

         

               
             ด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เห็นพ้องกันในประเด็นที่จะมีการปรับปรุงความตกลงการค้าเสรีไทย –ออสเตรเลีย (Thailand – Australia Free Trade Area -TAFTA) ซึ่งใช้ร่วมกันมาแล้วกว่า 10 ปี และมีส่วนสำคัญในการเพิ่มพูนปริมาณการค้าระหว่างกัน ให้มีความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจใหม่ของทั้งไทยและออสเตรเลีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบาย Thailand 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีของไทย ซึ่งออสเตรเลียมีความเชี่ยวชาญด้านการบริการ กิจการการบิน อุตสาหกรรมดิจิทัล และโครงสร้างพื้นฐาน และนักลงทุนออสเตรเลียสามารถมีส่วนร่วมในระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกของไทยได้

             ด้านการเมืองและความมั่นคง ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการเมืองของไทย ความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคง การต่อต้านการก่อการร้าย การค้ามนุษย์และโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงอาชญากรรมไซเบอร์ โดยไทยและออสเตรเลียต่างมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดและมีท่าที ที่สอดคล้องกันมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม ไทยประสงค์จะเพิ่มความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข่าวกรอง และการเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านความมั่นคงในภูมิภาค ซึ่งไทยและออสเตรเลียต่างยึดมั่นในการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพและความมั่นคงในทะเลจีนใต้ รวมทั้งมีความประสงค์ร่วมกันที่จะให้มีทางออกในการแก้ไขปัญหาความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี 

            นอกจากนี้ ออสเตรเลียแสดงความยินดีต่อบทบาทของไทยในอาเซียนและพร้อมจะสนับสนุนไทยในการเข้ารับตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2562

           ด้านการศึกษา ทั้งสองฝ่ายยินดีต่อความสำเร็จของแผนโคลัมโบฉบับใหม่ (New Colombo Plan -NCP) และทุนการศึกษา Endeavour Scholarship and Fellowship ที่รัฐบาลออสเตรเลียเป็นผู้สนับสนุน โดยไทยยินดีต้อนรับเยาวชนจากโครงการ NCP มากขึ้น นอกจากนี้ ไทยได้แสดงความประสงค์จะร่วมมือด้านอาชีวศึกษาสาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรรค์และภาษาอังกฤษกับออสเตรเลีย โดยกระทรวงการต่างประเทศจะประสานงานความร่วมมือด้านนี้ต่อไป

          ภายหลังการหารือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นางบิชอป และได้สนทนาต่อเนื่องเกี่ยวกับลู่ทางในการขยายความสัมพันธ์ให้ครอบคลุมสาขาต่าง ๆ มากขึ้น รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันว่า ไทยและออสเตรเลียเป็นมิตรที่ดีต่อกันมานานและจะดำเนินการทุกวิถีทาง ที่จะยกสถานะความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นอีก ในการนี้ ออสเตรเลียได้ชื่นชมบทบาทของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาในลุ่มแม่น้ำโขงและภายใต้กรอบ Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation (ACMECS)