ASPA UPDATE : งานสัมมนา “บทบาทของภาคประชาสังคมในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเทศไทย” News

ASPA UPDATE : งานสัมมนา “บทบาทของภาคประชาสังคมในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเทศไทย”

            วันที่ 4 ก.ย. 2560 กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “บทบาทของภาคประชาสังคมในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเทศไทย” งานสัมมนาดังกล่าวได้รับการตอบรับด้วยดี มีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิชาการ ภาคประชาสังคม และองค์การระหว่างประเทศ               

            เนื้อหาของการสัมมนาฯ สะท้อนให้เห็นผลการปฏิบัติงานและความร่วมมือระหว่างองค์การนอกภาครัฐ (NGOs)ของไทยกับภาคส่วนอื่น ๆ โดยเฉพาะกับภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในไทย โดยเฉพาะในเด็กและภาคประมง โดยมีวิทยากร
ผู้แทนองค์การนอกภาครัฐ 3 คน ได้แก่ (1) นางวีรวรรณ มอสบี้
ผู้อำนวยการโครงการ HUG (2) นายสมพงค์ สระแก้ว ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) และ (3) นางอภิญญา ทาจิตต์ รองผู้อำนวยการศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทางทะเล (Stella Maris) และมี
ดร. ธันยา เลาหทัย ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นผู้ดำเนินรายการ

            นางวีรวรรณฯ (HUG) ได้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในเด็กว่ามีการก่อตั้งศูนย์ Children’s Advocacy Center Thailand (ACT) ซึ่งดำเนินการโดยมีเด็กเป็นศูนย์กลาง มีการมอบหมายผู้จัดการคดี (Case Manager) เพื่อรับผิดชอบดูแลแต่ละคดีอย่างใกล้ชิด และคำนึงถึงความละเอียดอ่อนของคดีที่เกี่ยวข้องกับเด็ก และใช้หลักจิตวิทยาควบคู่ไปกับความรู้ทางกฎหมาย

      

            สำหรับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในภาคประมง นางอภิญญาฯ (Stella Maris) ได้ชี้ปัญหาของความเข้าใจที่ไม่ตรงกันของภาครัฐกับภาคประชาสังคมเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดูแลลูกเรือประมงการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ไขปัญหาการว่าจ้างแรงงานต่างด้าว อาทิ
การฝึกอบรมแรงงานก่อนเดินทางมาทำงานในไทย รวมทั้งเสนอให้จัดตั้ง คกก. ด้านสวัสดิการแรงงานประจำท่าเรือ เป็นต้น

            นายสมพงค์ฯ (LPN) ได้ย้ำความสำคัญของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมและระหว่างประเทศ เพื่อแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในไทย และได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ภาครัฐควรเร่งสื่อสารให้แรงงานต่างชาติเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

            นอกจากนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างผู้บรรยายกับผู้เข้าร่วมการสัมมนา โดยผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชนได้แสดงความเห็นและให้มุมมองต่อผู้บรรยายด้วย

            การจัดงานสัมมนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศในการส่งเสริมและให้ความสำคัญกับความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและทุกภาคส่วน เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของไทย