ASPA UPDATE : กิจกรรมโครงการกระชับความสัมพันธ์ภาคประชาชนไทย - สหรัฐฯ ผ่านเรื่องราวของแฝดสยามอิน - จัน  News

ASPA UPDATE : กิจกรรมโครงการกระชับความสัมพันธ์ภาคประชาชนไทย - สหรัฐฯ ผ่านเรื่องราวของแฝดสยามอิน - จัน


เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานที่ จ. สมุทรสงคราม ตามโครงการกระชับความสัมพันธ์ภาคประชาชนไทย-สหรัฐฯ ผ่านเรื่องราวของแฝดสยามอิน-จัน โดยมีผู้แทนกรม ฯ กรมสารนิเทศ และสำนักนโยบายและแผนเข้าร่วม 
 
คณะฯ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก จ. สมุทรสงคราม ซึ่งได้จัดการพบหารือกับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม และผู้ปั้นอนุสาวรีย์อิน-จัน รวมถึงการเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จัน โดยผู้ปั้นอนุสาวรีย์ฯ บรรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติของแฝดสยามฯ และความเป็นมาของอนุสาวรีย์
 
     
 
ทางจังหวัดเห็นพ้องกับข้อริเริ่มและพร้อมจะร่วมมือกับกระทรวงฯ โดยกรมอเมริกาฯ ในการจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ภาคประชาชนไทย-สหรัฐฯ ผ่านเรื่องราวแฝดสยาม ฯ ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง และจะเร่งรัดติดตามผลการพิจารณาเกี่ยวกับข้อเสนอจัดทำ ความตกลงเมืองพี่เมืองน้อง จ. สมุทรสงคราม - เมืองเมาท์ แอรี่ต่อไป โดยนายกองค์การส่วนบริหารจังหวัดฯ ได้แสดงท่าที่สนับสนุนเรื่องนี้ โดยกล่าวว่าความตกลงจะเป็นประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่งมีจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยปัจจุบัน จ. สมุทรสงครามมีนักท่องเที่ยวส่วนมากจากจีน ขณะที่นักท่องเที่ยวจากประเทศต่าง ๆ ยังมีจำนวนไม่มาก 
 
ทั้งนี้ จ. สมุทรสงครามแสดงความสนใจที่จะร่วมกับกระทรวง ฯ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับแฝดสยามฯ โดยเฉพาะกิจกรรมลักษณะ pilot project ซี่งจะส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ. สมุทรสงคราม และสามารถจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี อาทิ งานระลึกถึงอิน-จัน โดยนำทายาทตระกูล Bunker ของอิน-จันมาพบกับญาติฝ่ายไทย ควบคู่กับการส่งเสริมสินค้าและของดีของ จ. สมุทรสงครามในงานเดียวกัน

    
 
นอกจากนี้ จังหวัดได้จัดให้คณะฯ ศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้การทำนาเกลือ และวิสาหกิจชุมชนบ้านลาดใหญ่ของ จ. สมุทรสงคราม ซึ่งคณะฯ ได้รับทราบว่าปัจจุบัน จ. สมุทรสงคราม โดยเฉพาะเกษตรกรท้องถิ่น ได้ริเริ่มเพิ่มคุณภาพในการทำนาเกลือและแปรรูปสินค้าเกลือให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น อาทิ เกลือเพื่อสปาสุขภาพ ซึ่งในการนี้หัวหน้าคณะฯ ได้แจ้งว่ากระทรวงฯ ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการผลิตของเกษตรกรและพร้อมจะพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรนาเกลือได้รับองค์ความรู้และประสบการณ์จากต่างประเทศเพื่อเพิ่มและขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับเกษตรกร
 
ท้ายที่สุด คณะฯ ได้ใช้โอกาสศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการทำเครื่องเบญจรงค์ ของบริษัทปิ่นสุวรรณ อันถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของ จ. สมุทรสงครามและประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของบริษัท ซึ่งอายุกว่า 90 ปี และได้รับพระราชทานปราชญ์ท้องถิ่น ได้ใ้ห้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับที่มาและกาคทำธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องเบญจรงค์ด้วยตนเอง
 

      
 
 
การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่ช่วยยืนยันถึงความเป็นไปได้ซึ่งกรมฯ จะร่วมมือกับ จ. สมุทรสงคราม เพื่อจัดโครงการกระชับความสัมพันธ์ ภาคประชาชนกับสหรัฐฯ และเป็นอีกหนึ่งวาระที่กรมฯ ได้ทำกิจกรรมในเชิง outreach เพื่อสร้างพันธมิตรจากภาครัฐและเอกชนและประชาสัมพันธ์ งานของกระทรวงฯ ในการพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการจากต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรไทย (smart farmer) อันนับเป็นการสนองตอบนโยบายประเทศไทย 4.0 ในระดับหนึ่งด้วย