ASPA UPDATE : กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับลาตินอเมริกาและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาสเปน  News

ASPA UPDATE : กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับลาตินอเมริกาและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาสเปน

       เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับลาตินอเมริกาและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาสเปน ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้เชิญนาย Fernando Julio Antonio Quirós Campos เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทย และนาง María Ximena Ríos Hamann ภริยาเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

       การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้บรรยายประกอบด้วย (1) ผู้อำนวยการกองและข้าราชการกองลาตินอเมริกา ได้บรรยายเกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ ภูมิภาคลาตินอเมริกา และเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการเป็นนักการทูต รวมถึงการใช้ภาษาสเปนของนักการทูตไทย (2) เอกอัครราชทูตเปรูประจำประเทศไทยและภริยาได้นำเสนอเกี่ยวกับลาตินอเมริกาและเปรู และภาษาสเปน และ (3) ผศ. ดร. ภาสุรี ลือสกุล จากศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับภริยาเอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับความสำคัญของภาษาสเปน เกร็ดความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับลาตินอเมริกาและการใช้ภาษาสเปน

    

       โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี  มีนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่กำลังศึกษาภาษาสเปนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 120 คน กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศในความรับผิดชอบของกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการให้ความรู้กับนักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดต่าง ๆ มาโดยตลอด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการทูตเพื่อประชาชน   และยังเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตของประเทศต่าง ๆ ในประเทศไทยและหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงสถาบันการศึกษาของไทยอีกด้วย