ASPA UPDATE :  เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย นำคณะเอกอัครราชทูตและอุปทูต ประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าพบปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล News

ASPA UPDATE : เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย นำคณะเอกอัครราชทูตและอุปทูต ประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าพบปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล

           เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลียได้นำคณะเอกอัครราชทูตและอุปทูตประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าพบกับนาย Marcos Galvão ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล ณ กระทรวงการต่างประเทศ 
            เอกอัครราชทูตฯ กล่าวชื่นชมบราซิลที่ให้ความสำคัญกับอาเซียนมากขึ้น และเน้นว่าไทยพร้อมจะส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีกับบราซิล และระหว่างอาเซียนกับ Mercosur โดยมุ่งเน้นความร่วมมือทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญ