ASPA UPDATE : ไทย - สหรัฐฯ กระชับความร่วมมือเพื่อนำองค์ความรู้สมัยใหม่มาปรับใช้กับแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง  News

ASPA UPDATE : ไทย - สหรัฐฯ กระชับความร่วมมือเพื่อนำองค์ความรู้สมัยใหม่มาปรับใช้กับแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

            ความร่วมมือไทย - สหรัฐฯ เพื่อการค้นคว้าและวิจัยแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงซึ่งได้เริ่มขึ้นมากกว่าสี่ทศวรรษตั้งแต่ปี 2517 นับเป็นสัญลักษณ์ประการหนึ่งของความร่วมมือที่สร้างสรรค์ยาวนานระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ทำให้ไทยเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาโบราณคดีสมัยใหม่ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

            ในโอกาสที่ ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - สหรัฐฯ ครบรอบ 185 ปี ในปี 2561 นางนันทนา ศิวะเกื้อ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ได้หารือกับ Dr. Joyce White ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการะหว่างประเทศ และปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ Institute for Southeast Asian Archeology พร้อมด้วยนักวิชาการด้านโบราณคดีชั้นนำของไทย เกี่ยวกับแนวทาง      การนำองค์ความรู้และนวัตกรรมสมัยใหม่มาปรับใช้กับการศึกษาวิจัยแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

            ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางและการเตรียมการเพื่อสานต่อความร่วมมือเดิมเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ซึ่งฝ่ายไทยเคยดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย รวมทั้งโครงการเสริมสร้างขีด          ความสามารถและเพิ่มพูนองค์ความรู้สมัยใหม่ด้านการค้นคว้าวิจัยโบราณคดีเชิงโลหะวิทยา ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ถึงชีวิตความเป็นอยู่และที่มาของคนในยุคโลหะที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบัน ตลอดจนความเป็นไปได้ที่กรมอเมริกาฯ จะร่วมกับคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรและศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดการสัมมนาพิเศษเพื่อนำเสนอความรู้ใหม่และผลการวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง