ASPA UPDATE : การจัดโครงการอบรมและสัมมนา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ News

ASPA UPDATE : การจัดโครงการอบรมและสัมมนา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

      กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการและ     เจ้าหน้าที่ของกรมฯ ที่ อ. อัมพวา จ. สมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2561 โดยกิจกรรมครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการทำงานและการประสานงาน การพัฒนาบุคลากรและองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

             

       ผลจากการสัมมนามีส่วนช่วยให้บุคลากรของกรมฯ เข้าใจดีขึ้นเกี่ยวกับภารกิจและบทบาทของ “โครงการศึกษายุทธศาสตร์ไทยต่อภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้อย่างเต็มรูปแบบ (ASPA Watch)”  โดยกรมฯ จะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อวางกลยุทธ์และแผนงานการดำเนินกิจกรรมของ ASPA ให้ตอบสนองนโยบายของกระทรวงฯ ได้ชัดเจนขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2561 ASPA มีแผนดำเนินกิจกรรมเพื่อ (1) กระชับความร่วมมือทวิภาคีของไทยกับประเทศในภูมิภาค อาทิ การจัดโครงการ “ครอบครัว Bunker คืนถิ่นบรรพบุรุษอินจัน” ในเดือน พ.ค. 2561 ซึ่งกรมฯ จะจัดร่วมกับ จ. สมุทรสงคราม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการฉลอง คสพ. ทางการทูตไทย-สหรัฐฯ ครบรอบ 185 ปี และ (2) ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศในการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมจากต่างประเทศมาเผยแพร่และเสริมสร้างขีดความสามารถให้ภาครัฐ เอกชน และประชาชน เช่น การดำเนินโครงการ Online Mentoring ซึ่งกรมฯ จะร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) จัดให้ผู้เชี่ยวชาญชาวไทย 3 ราย ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทชั้นนำของสหรัฐฯ อาทิ Amazon.com บรรยายเกี่ยวกับ Big Data และ Machine Learning ให้สาธารณชนไทยทราบถึงประโยชน์และการประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจยุคดิจิทัลในวันที่ 8 ก.พ. 2561 ที่ สนช. ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น.

        

      นอกจากนี้ การสัมมนาได้ช่วยสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นให้กับบุคลากรของกรมฯ เกี่ยวกับการดำเนินการที่ถูกต้องตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 การร่วมกันบริหารงานคลังและงานพัสดุ ตลอดจนการดำเนินการตามระเบียบการลาให้เกิดความรัดกุมถูกต้องมากยิ่งขึ้น

     การสัมมนากรมฯ ครั้งนี้ยังเป็นโอกาสให้ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ได้เยี่ยมชมและหารือกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative and Design Center – TCDC) เพื่อขยายการรับรู้ตลอดจนรับทราบจุดเน้นด้านภารกิจของ TCDC ที่กรมฯ สามารถสนับสนุนหรือเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันได้ต่อไป โดยความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจุดแข็งของไทยในด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยกรมอเมริกาฯ จะจัดตั้งกลุ่มผู้ประสานข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ นวัตกรรม และแนวโน้มใหม่ ๆ ในด้านนี้กับเจ้าหน้าที่ สอท. และ สกญ. ที่อยู่ในความรับผิดชอบทั่วทุกมุมโลก และจะแจ้งและแบ่งบันข้อมูลดังกล่าวให้ TCDC ได้รับทราบอย่างรวดเร็วและทันท่วงที

         

       บุคลากรของกรมฯ ทุกระดับยังเข้าร่วมกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์และเพิ่มพูนประสิทธิภาพของการทำงานเป็นทีมผ่านกิจกรรมสันทนาการ อีกทั้งได้ทำความเข้าใจและซึมซับวิถีชีวิตชุมชน ความเป็นมาและความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ของ จ. สมุทรสงคราม