ASPA UPDATE : งานนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพ (Great and Good Friends Exhibition) News

ASPA UPDATE : งานนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพ (Great and Good Friends Exhibition)

          เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ และนายกลิน ที. เดวีส เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เป็นสักขีพยานในการรับสิ่งของที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย – สหรัฐอเมริกา จำนวน 74 ชิ้น จากสถาบันสมิธโซเนียน ห้องสมุดรัฐสภา และหอจดหมายเหตุแห่งชาติสหรัฐฯ เพื่อนำมาจัดแสดงนิทรรศการ “ของขวัญแห่งมิตรภาพ” (Great and Good Friends) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
          สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาฯ ได้ริเริ่มจัดงานนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพนี้ขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 200 ปีของการติดต่อระหว่างราชสำนักไทยกับประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ตามหลักฐานที่ฝ่ายสหรัฐฯ สืบพบ ซึ่งงานนิทรรศการดังกล่าวจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมมหาราชวัง
           สิ่งของที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการถือว่าเป็นของขวัญแห่งมิตรภาพที่พระมหากษัตริย์ไทยพระราชทานแก่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาฯ โดยเฉพาะภาพเอกสารประวัติศาสตร์หลายฉบับที่ไม่เคยจัดแสดงต่อสาธารณชนมาก่อน ตลอดจนศิลปวัตถุงดงามล้ำค่าที่เป็นอนุสรณ์สำคัญของความสัมพันธ์อันทรงคุณค่าและยาวนานระหว่างสองประเทศ โดยสะท้อนพระเกียรติคุณด้านการต่างประเทศของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชของไทยซึ่งมีพระราชวิสัยทัศน์ยาวไกลและพระปรีชาสามารถในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาให้แนบแน่นและต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นยุครัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2561 ถือเป็นปีที่ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – สหรัฐอเมริกา ครบรอบ 185 ปีด้วย โดยสยามหรือประเทศไทยนับเป็นประเทศแรกในเอเชียที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหรัฐอเมริกา 
           กระทรวงการต่างประเทศได้ให้การสนับสนุนสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาฯ โดยช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ และส่วนราชการไทยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อให้การจัดงานนิทรรศการครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความราบรื่น เรียบร้อย สมบูรณ์ ตรงตามวัตถุประสงค์ของการเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างสองประเทศ เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการกระชับความร่วมมือในมิติต่าง ๆ ระหว่างทางการและภาคประชาชนของไทยกับสหรัฐอเมริกาให้แนบแน่นและยั่งยืนสืบไป