ASPA UPDATE : อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้พบหารือกับเอกอัครราชทูตผู้แทนพิเศษ สถาบันสมิธโซเนียน News

ASPA UPDATE : อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้พบหารือกับเอกอัครราชทูตผู้แทนพิเศษ สถาบันสมิธโซเนียน

          เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ได้เป็นเจ้าภาพการหารือในระหว่าง      งานเลี้ยงอาหารกลางวันกับ ดร. ริชาร์ด คูริน เอกอัครราชทูตผู้แทนพิเศษ สถาบันสมิธโซเนียน ซึ่งเดินทางมาเข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพที่พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561

          อธิบดีกรมอเมริกาฯ ชื่นชมและขอบคุณสถาบันสมิธโซเนียนที่ให้ความอนุเคราะห์สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยในการนำของขวัญล้ำค่าที่พระมหากษัตริย์ของไทยตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์ได้พระราชทานแก่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ มาจัดแสดงที่ไทยเป็นครั้งแรก อันสะท้อนถึงความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ซึ่งแน่นแฟ้นและใกล้ชิด ตลอดช่วง 200 ปีที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองประเทศ โดยเห็นว่า การเสริมสร้างความรู้จักเข้าใจระหว่างภาคประชาชน โดยเฉพาะในระดับเยาวชนผ่านเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานการศึกษา จะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ระหว่างกันต่อไป

                                    

          ทั้งนี้ ในช่วงเช้าของวันเดียวกัน ดร. คูรินและนายนีล มูระตะ ผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ได้เดินทางไปเยี่ยมชมนิทรรศการ “ถอดรหัสไทย” และพบหารือกับคณะผู้บริหารของมิวเซียมสยามเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมิวเซียมสยามกับสถาบันสมิธโซเนียน อาทิ การจัดทำฐานข้อมูลดิจิตอล การบูรณะซ่อมแซมสิ่งของในความดูแลของพิพิธภัณฑ์ ฯลฯ ซึ่ง ดร. คูรินและผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ได้แสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับฝ่ายไทย โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่ของไทยไปศึกษาดูงานที่สถาบันสมิธโซเนียนและพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อื่น ๆ ในสหรัฐฯ

          กิจกรรมต่าง ๆ ข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการภารกิจของกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อนำองค์ความรู้และนวัตกรรมจากต่างประเทศมาสนับสนุนการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ของไทย

       

*****