ASPA UPDATE : การเยือนประเทศไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล News

ASPA UPDATE : การเยือนประเทศไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

นายอาลอยซียู นูนีซ ฟือร์ไรรา ฟีญู (Aloysio Nunes Ferreira Filho) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลและคณะเดินทางเยือนประเทศไทยในลักษณะเพื่อการเจรจาทำงาน (working visit) ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 
ระหว่างการเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ นายนูนีซ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย – บราซิล การฉลองการครบ ๖๐ ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – บราซิล ในปี ๒๕๖๒ การเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุน ความร่วมมือด้านต่าง ๆ เช่น การเกษตร พลังงาน การปราบปรามการค้ายาเสพติด กีฬา รวมถึงความร่วมมือในกรอบพหุภาคีและในประเด็นระดับโลก
 
ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลและคณะด้วย
 
การเยือนครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับบราซิล โดยจะช่วยขับเคลื่อนประเด็นความร่วมมือต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในภาพรวมแล้ว ยังเป็นโอกาสให้รัฐบาลไทยได้ผลักดันประเด็นด้านการค้าการลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ยื่นเอกสารที่ประมวลข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนไทยที่ไปลงทุนในบราซิลและที่ทำการค้ากับบราซิล ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบราซิลนำไปเสนอให้หน่วยงานต่าง ๆ ของบราซิลพิจารณาด้วย