ASPA UPDATE : การประชุมระหว่างกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้กับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในสหรัฐอเมริกา News

ASPA UPDATE : การประชุมระหว่างกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้กับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในสหรัฐอเมริกา

         

          เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ได้ประชุมหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในสหรัฐอเมริกาและร่วมอยู่ในคณะของนายกรัฐมนตรีระหว่างเยือนสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนตุลาคม 2560

          การหารือมีขึ้นเพื่อติดตามพัฒนาการผลการเยือนสหรัฐฯ ของนายกรัฐมนตรี และรับฟังประเด็นที่ภาคเอกชนไทยประสงค์ให้ภาครัฐช่วยสนับสนุนหรือติดตามกับฝ่ายสหรัฐฯ ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากกลุ่มมิตรผล บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้แทนหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

 

                              

 

         อธิบดีกรมอเมริกาฯ เน้นย้ำความตั้งใจจริงของภาครัฐในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนกับฝ่ายสหรัฐฯ โดยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังข้อคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะของผู้แทนภาคเอกชนไทยในเรื่องต่าง ๆ อาทิ แนวทางการส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในสหรัฐฯ การกำหนดกลยุทธ์ในภาพรวมเพื่อรับมือกับการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในปัจจุบัน โดยเฉพาะผลกระทบจากนโยบายดังกล่าว การสร้างความตระหนักรู้เพิ่มขึ้นให้แก่ฝ่ายสหรัฐฯ เกี่ยวกับการลงทุนไทยที่ช่วยสร้างงานและรายได้ในสหรัฐฯ และบทบาทของภาคเอกชนไทยที่สอดคล้องกับแนวนโยบาย America First ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ

 

                                            

 

         อธิบดีกรมอเมริกาฯ ยังได้แจ้งผู้แทนภาคเอกชนทราบกำหนดการซึ่งกรมอเมริกาฯ จะร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จัดกิจกรรมฉลอง 185 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหรัฐฯ ในปี 2561 ขึ้นที่ห้องสมุดของรัฐสภาสหรัฐอเมริกาในช่วงเดือนกันยายน 2561 โดยผู้เข้าร่วมฝ่ายสหรัฐฯ อาทิ วุฒิสมาชิกและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตลอดจนผู้บริหารของส่วนราชการต่าง ๆ ในการนี้ อธิบดีกรมอเมริกาฯ ได้เชิญผู้แทนภาคเอกชนไทย โดยเฉพาะบริษัทที่มีการลงทุนในสหรัฐฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อพบทำความรู้จักและเสริมสร้างเครือข่ายกับบุคคลผู้มีบทบาทในกระบวนการกำหนดนโยบายของสหรัฐฯ โดยกรมอเมริกาฯ ยินดีจัดกิจกรรมเพิ่มเติมให้แก่ผู้แทนภาคเอกชนที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมดังกล่าว เช่น การพบหารือแยกกับวุฒิสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรที่ดูแลรัฐซึ่งมีการลงทุนของภาคเอกชนไทย การพบหารือกับส่วนราชการและหน่วยงานด้านการวิเคราะห์สร้างองค์ความรู้ (think-tank) ของสหรัฐฯ เพื่อเป็นโอกาสให้ภาคเอกชนไทยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็น โดยเฉพาะการส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันในด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ ของสหรัฐฯ ได้ตระหนักว่า ไทยยังคงเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญและเป็นธรรมต่อสหรัฐฯ

 

*************************

 

กลุ่มงานโครงการตามยุทธศาสตร์

กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้