ASPA UPDATE : การเสวนาระหว่างรับประทานอาหารกลางวันหัวข้อ “การจัดกิจกรรมเพื่อฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหรัฐฯ ครบรอบ 185 ปี”  News

ASPA UPDATE : การเสวนาระหว่างรับประทานอาหารกลางวันหัวข้อ “การจัดกิจกรรมเพื่อฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหรัฐฯ ครบรอบ 185 ปี”

          เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ได้จัดการเสวนาระหว่างรับประทานอาหารกลางวันเพื่อให้ข้าราชการของกรมฯ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการทำงานในหัวข้อ “การจัดกิจกรรมเพื่อฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหรัฐฯ ครบรอบ 185 ปี” โดยนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการ ตลอดจนนักศึกษาฝึกงานได้เข้าร่วมด้วย

          ในการนี้ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ได้ย้ำถึงความสำคัญและผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยเฉพาะการสร้างพลวัตของความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ที่สืบเนื่องจากการเยือนสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อเดือนตุลาคม 2560 โดยเนื้อหาของการทำกิจกรรมจะเน้นถึงการสร้างความตระหนักรู้ในหมู่ผู้กำหนดนโยบายและประชาชนของไทยและสหรัฐฯ เกี่ยวกับการที่ไทยเป็นชาติที่มีความสัมพันธ์อันยาวนานกับสหรัฐฯ และมีการแลกเปลียนการเยือนในทุกระดับตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งช่วยเสริมการดำเนินนโยบายเพื่อตอบรับกับแนวทางการบริหารประเทศของรัฐบาลสหรัฐชุดใหม่ตามนโยบาย America First อาทิ การจัดกิจกรรมทายาทแฝดสยามคืนถิ่นบรรพบุรุษที่ประเทศไทย เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 การสานต่อความร่วมมือด้านโบราณคดีเกี่ยวกับแหล่งอารยธรรมบ้านเชียง การจัดงานเลี้ยงรับรอง The Faces of Thais in the Relations of the Elephant and the Eagle เพื่อชี้ถึงบทบาทของคนไทยและอเมริกันต่อการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างกัน และการจัดงานเลี้ยงรับรองฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหรัฐฯ ครบรอบ 185 ปีที่กรุงวอชิงตัน ในเดือนกันยายน 2561

---------------------------------------------------------------------------

กลุ่มงานโครงการตามยุทธศาสตร์

กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้