ASPA UPDATE : การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกาครั้งที่ 19 News

ASPA UPDATE : การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกาครั้งที่ 19

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกาครั้งที่ 19

      ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2561 นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ และคณะได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกา (FEALAC Senior Officials’ Meeting) ครั้งที่ 19 ณ เวียงจันทน์

     ที่ประชุมได้ทบทวนโครงการความร่วมมือในด้านต่างๆ ได้แก่ (1) คณะทำงานส่งเสริมความร่วมมือทางการเมือง-สังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (2) คณะทำงานด้านการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว (3) คณะทำงานด้านวัฒนธรรม เยาวชน เพศสภาวะและกีฬา และ (4) คณะทำงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการศึกษา และเห็นพ้องในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกาให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค และการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมผ่านกรอบความร่วมมือต่างๆ และในโอกาสดังกล่าว สาธารณรัฐโดมินิกันได้เข้ารับตำแหน่งประเทศผู้ประสานงานจากภูมิภาคลาตินอเมริกา และพร้อมจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศ FEALAC ครั้งที่ 9 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงซันโตโดมิงโกในปี 2562 โดยที่ในปี 2562 จะเป็นปีที่กรอบความร่วมมือ FEALAC ครบรอบ 20 ปีการก่อตั้ง

     ที่ผ่านมาไทยเคยรับตำแหน่งผู้ประสานงานร่วมของภูมิภาคเอเชียตะวันออก ระหว่างปี 2556 - 2558 โดยไทยได้แสดงบทบาทนำในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเอเชียตะวันออกกับลาตนิอเมริกา ซึ่งปัจจุบันกรอบ FEALAC เป็นเวทีความร่วมมือเวทีเดียวระหว่างเอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกา จึงนับว่าเป็นผลประโยชน์ต่อการส่งเสริมสถานะบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศเป็นอย่างยิ่ง