ASPA UPDATE : พิธีต้อนรับนักเรียนนิวซีแลนด์ในโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยและนิวซีแลนด์ประจำปี 2562 News

ASPA UPDATE : พิธีต้อนรับนักเรียนนิวซีแลนด์ในโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยและนิวซีแลนด์ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2562 ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ร่วมกับกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ได้จัดพิธีต้อนรับนักเรียนนิวซีแลนด์ ซึ่งเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยกับนักเรียนนิวซีแลนด์ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 3 มกราคม 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีนายจุลวัจน์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ และ Ms. Susanna Miller ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยกล่าวต้อนรับนักเรียนนิวซีแลนด์ในโอกาสดังกล่าว พร้อมด้วยผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน กล่าวให้คำแนะนำแก่โรงเรียนและครอบครัวอุปถัมภ์ไทย

ทั้งนี้  โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยและนิวซีแลนด์เป็นโครงการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 โดยในปีนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 10 คน ซึ่งเป็นนักเรียนนิวซีแลนด์ในระดับชั้น  Year 11 และ Year 12 (เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5) อายุระหว่าง 15-17 ปี ซึ่งแต่ละคนจะได้มีโอกาสไปสัมผัสวิถีชีวิตในกรุงเทพ ขอนแก่น เชียงใหม่ หนองบัวลำภู สกลนคร ชลบุรี น่าน และร้อยเอ็ด เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยจะเข้าร่วมชั้นเรียนกับนักเรียนไทยและร่วมทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่แต่ละโรงเรียนและครอบครัวอุปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อโครงการฯ เช่น ดนตรีไทย มวยไทย อาหารไทย หัตถกรรมไทย ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ฯลฯ รวมทั้งยังสามารถนำเสนอและถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศนิวซีแลนด์ให้แก่โรงเรียนและครอบครัวอุปถัมภ์ชาวไทยอีกด้วย

อนึ่ง โครงการนี้ได้มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจ รวมทั้งความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนแลกเปลี่ยนนิวซีแลนด์กับโรงเรียนและครอบครัวอุปถัมภ์ไทย และยังเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ที่ทำให้ชาวนิวซีแลนด์รู้จักประเทศไทยในหลากหลายแง่มุมมากขึ้น ซึ่งในขณะเดียวกันก็ช่วยเปิดโลกทัศน์นักเรียน และครอบครัวอุปถัมภ์ชาวไทยในเรื่องการแลกเปลี่ยนทางด้านภาษาและวัฒนธรรม รวมถึงสร้างความกล้าและความมั่นใจที่จะฝึกฝนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ทั้งทักษะการพูดและการฟัง โดยในภาพรวมทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นโครงการที่เสริมสร้างภาพลักษณ์และประสบการณ์ที่ดีให้กับทุกฝ่ายที่เข้าร่วม และมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น