เกาะกระแสเศรษฐกิจ :  เอกอัครราชทูตฯ ร่วมสร้างความเชื่อมั่นและเชิญชวนลงทุนในไทย News

เกาะกระแสเศรษฐกิจ : เอกอัครราชทูตฯ ร่วมสร้างความเชื่อมั่นและเชิญชวนลงทุนในไทย

         เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายดนัย เมนะโพธิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้เป็นประธานกล่าว  เปิดงาน “Thailand: Unbeatable Business Opportunity” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน   ณ นครซิดนีย์ ที่โรงแรม Pullman Auckland โดยมีนักธุรกิจในนิวซีแลนด์เข้าร่วมกว่า ๒๐ คน

         ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตดนัยฯ ได้นำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยที่มีที่ตั้งยุทธศาสตร์โดยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นประตูเชื่อมไปสู่ภูมิภาคอื่นๆ ของโลก รวมทั้งยังความพร้อมและศักยภาพของประเทศไทย โดยเฉพาะการเดินหน้าตามนโยบาย Thailand ๔.๐ และการสนับสนุนการลงทุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor)

         นอกจากนี้ นางสาวเนตรนภา ภักดีรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์ ยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิพิเศษการลงทุนในเขต EEC รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย