เกาะกระแสเศรษฐกิจ : เศรษฐกิจไทยเป็นที่จับตามองในเวที ๒๐-๒๐ Investment Association ที่นครซานฟรานซิสโก News

เกาะกระแสเศรษฐกิจ : เศรษฐกิจไทยเป็นที่จับตามองในเวที ๒๐-๒๐ Investment Association ที่นครซานฟรานซิสโก

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และนางสุดากร เทวกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน (BOI) ณ นครลอสแอนเจลิส ได้รับเชิญจากองค์กร ๒๐-๒๐ Investment Association ให้เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทย ในการประชุมสามัญประจำปี ๒๐-๒๐ Investment Association Annual Meeting ๒๐๑๙ ที่นครซานฟรานซิสโก

กงสุลใหญ่ฯ ได้ให้ข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับประเทศไทยในทุกมิติ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ การค้าการลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ และนโยบายเศรษฐกิจระยะยาว โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) ส่วนผู้อำนวยการ BOI ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของ BOI หลักเกณฑ์ในการส่งเสริมการลงทุนในไทย และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของนักลงทุน จากนั้น มีการบรรยายโดยนักเศรษฐศาสตร์ นักธุรกิจ และนักลงทุนจากสถาบันชั้นนำ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจในตลาดเกิดใหม่ (emerging markets) พัฒนาการด้านเทคโนโลยี วิเคราะห์ผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ และการบริหารความเสี่ยงในการลงทุน เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ ๖๐ คน

ทั้งนี้ ๒๐-๒๐ Investment Association เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักลงทุนรายใหญ่ได้มีเวทีหารือร่วมกันและแสวงหาโอกาสทางการลงทุน ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ในประเทศต่าง ๆ ปัจจุบัน มีสมาชิกจาก ๓๒ สถาบัน/บริษัททั่วโลก ซึ่งในปลายปี ๒๕๖๒ องค์กรฯ มีแผนจะนำสมาชิกเดินทางเยือนไทยเพื่อศึกษาลู่ทางในการลงทุนในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้