เกาะกระแสเศรษฐกิจ : รายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา News

เกาะกระแสเศรษฐกิจ : รายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

         หลายคนคงจะได้เห็นข่าวเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในหลายรูปแบบ แน่นอนว่ารัฐบาลไทยมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของไทยระยะ 20 ปี โดยร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวของไทยเป็นไปอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและยั่งยืน รัฐบาลไทยทำรายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทยทุกปี เพื่อให้นานาประเทศและองค์กรระหว่างประเทศตระหนักถึงความพยายามและการดำเนินการของไทยด้วย รายงานในปี 2559 ที่ผ่านมา ครอบคลุมทุกมิติตามยุทธศาสตร์ 5Ps ได้แก่ (1) ด้านนโยบาย (Policy) (2) ด้านการดำเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย (Prosecution) (3) ด้านการคุ้มครอง (Protection) (4) ด้านการป้องกัน (Prevention) และ (5) ด้านความร่วมมือ (Partnership) รวมทั้งแผนการดำเนินงานในอนาคต

         การดำเนินการของไทยคู่ขนานไปกับการทำรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons (TIP) Report) ที่ Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons (TIP Office) กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาจัดทำตามกฎหมาย Trafficking Victims Protection Act (TVPA) ค.ศ. 2000 และ Trafficking Victims Protection Reauthorization Act (TVPRA) ค.ศ. 2005 ของสหรัฐอเมริกา เพื่อเสนอต่อรัฐสภาสหรัฐอเมริกา ในการประเมินความพยายามแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของรัฐบาลทั่วโลก จำนวน 188 ประเทศ โดยการจัดอันดับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศต่าง ๆ เป็น 4 ระดับ คือ Tier 1, Tier 2, Tier 2 (Watch List) และ Tier 3 ซึ่งเมื่อปีที่แล้วไทยได้รับการจัดอันดับใน Tier 2 Watch List แต่ละ Tier สะท้อนถึงการดำเนินการ ดังนี้
         
        Tier 1
    ประเทศที่ดำเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมายของสหรัฐฯ ทั้งด้านการป้องกันและการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์และการคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์
        Tier 2    ประเทศที่ดำเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมายสหรัฐฯ แต่มีความพยายามปรับปรุงแก้ไข
        Tier 2 Watch List   คล้ายกับ Tier ๒ และมีจำนวนเหยื่อการค้ามนุษย์เพิ่มขึ้น หรือไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ารัฐบาลเพิ่มความพยายามดำเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์
        Tier 3 (ระดับต่ำสุด)   ประเทศที่ดำเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมายสหรัฐฯ และไม่มีความพยายามแก้ไข ซึ่งสหรัฐฯ อาจพิจารณาระงับการให้ความช่วยเหลือที่มิใช่ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมและการค้า

        สหรัฐอเมริกาประกาศผลการจัดอันดับ TIP Report ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนของทุกปี การดำเนินการของรัฐบาลไทยไม่ได้เป็นไปเพื่อตอบสนองต่อการจัดทำรายงาน TIP Report ของสหรัฐอเมริกา แต่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของไทยและประชาชนไทยเอง
                                                              *********************

                                                                                                                             กองอเมริกาเหนือ 
                                                                                                                กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้