เกาะกระแสเศรษฐกิจ :  สถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศนิวซีแลนด์ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจไทย - นิวซีแลนด์ ผลักดันธุรกิจร่วมทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์โคนมของไทย News

เกาะกระแสเศรษฐกิจ : สถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศนิวซีแลนด์ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจไทย - นิวซีแลนด์ ผลักดันธุรกิจร่วมทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์โคนมของไทย

        เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 14.30 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้เดินทางไปเยี่ยมชมสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พร้อมกับนาย Ross Hyland ผู้บริหารบริษัท Hampton Venture Partners เพื่อเสนอแนะการทำธุรกิจเชิงรุกให้สอดคล้องกับรูปแบบของธุรกิจสมัยใหม่ด้วยการร่วมทุนกับบริษัท HVP ซึ่งมีเทคโนโลยีในการบริหารจัดการข้อมูลเชิงลึกทั้งวิธีการจัดเก็บข้อมูล การคัดกรอง และการวิเคราะห์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรโคนมของไทยให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตฯ เชื่อว่าหากสามารถนำเทคโนโลยีในการบริหารจัดการข้อมูลมาสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data สำหรับใช้ในการเกษตรโดยมีบริษัท HVP เป็นพันธมิตรจะช่วยให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฐานข้อมูลจะช่วยให้เกษตรกรได้เรียนรู้ความสำคัญของการพัฒนา และการรักษาสายพันธุ์ปศุสัตว์ การบริหารจัดการฟาร์ม การวิเคราะห์สารอาหารที่ได้มากับน้ำนมสด การใช้อาหารสัตว์เพื่อเพิ่มผลผลิต การรักษา/ดูแลสุขอนามัยของปศุสัตว์ รวมถึงความเข้าใจในห่วงโซ่มูลค่าระหว่างขั้นตอนการผลิต เพื่อที่จะวางยุทธศาสตร์การเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของตนเองได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมนโยบาย “เกษตรกรชาญฉลาดหรือ Smart Farmer” ของรัฐบาลอีกด้วย