เกาะกระแสเศรษฐกิจ :  ผู้ประกอบการกิจการด้านการเกษตรของไทย เข้าร่วมโครงการ ASEAN Young Business Leaders Initiative ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ News

เกาะกระแสเศรษฐกิจ : ผู้ประกอบการกิจการด้านการเกษตรของไทย เข้าร่วมโครงการ ASEAN Young Business Leaders Initiative ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

         เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายพสุศิษฎ์ วงศ์สุรวัฒน์ อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้เข้าร่วมการสัมมนาโต๊ะกลมของผู้ประกอบการด้านการเกษตรของกลุ่มประเทศ ASEAN ที่เข้าร่วมโครงการ ASEAN Young Business Leaders Initiative (YBLI) ซึ่งเป็นโครงการที่ Asia New Zealand Foundation ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งระหว่างภาคเอกชนของ ASEAN และนิวซีแลนด์ในระดับธุรกิจต่อธุรกิจ (Business-Business) และประชาชนต่อประชาชน (People-People) โดยในครั้งนี้ YBLI ได้นำผู้นำธุรกิจยุคใหม่จาก ASEAN ที่ดำเนินกิจการด้านการเกษตรเพื่อสังคม จำนวน ๘ราย มาพบปะผู้นำภาคธุรกิจยุคใหม่ของนิวซีแลนด์เพื่อสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างโอกาสในการร่วมมือกันทางธุรกิจต่อไป โดยประเทศไทยเป็นเพียงประเทศเดียวที่มีผู้แทนเข้าร่วมโครงการถึง ๒ ราย ประกอบด้วย คุณวลัยพร ภูมิรัตน์ ผู้ประกอบการสวนสตรอเบอร์รี่ออร์แกนิก “สตรอเบอร์รี่สวนหลังบ้าน” ในจังหวัดเชียงราย และ คุณกมลรัตน์ สาระสิทธิ์ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม บริษัท ซีพีเมจิ จำกัด

          ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ต่างให้ความเห็นถึงประโยชน์ที่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและนิวซีแลนด์จะได้รับ ในด้านของการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างประเทศสมาชิก ASEAN กับนิวซีแลนด์ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจภาคการเกษตรร่วมกัน การประกอบการด้านการเกษตรที่มีความยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคม และการขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการของแต่ละประเทศผ่านเครือข่ายผู้ประกอบการของผู้เข้าร่วมโครงการ

          ในการนี้ อุปทูต ได้ขอบคุณAsia New Zealand Foundation ที่ดำเนินการโครงการมาอย่างต่อเนื่อง โดยประเทศไทยเห็นความความสำคัญของโครงการ YBLI และให้การสนับสนุนโครงการโดยได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันและบรรยายสรุปให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการจากนิวซีแลนด์ ก่อนจะเดินทางไปยังประเทศไทยมาโดยตลอด และเชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญในการสร้างความร่วมมือด้านธุรกิจและการค้าระหว่างกลุ่ม ประเทศ ASEAN กับนิวซีแลนด์ได้เป็นอย่างดีในอนาคต และได้ให้ข้อเสนอแนะรวมทั้งข้อแนะนำต่าง ๆ กับผู้ประกอบการของไทยที่เข้าร่วมโครงการ ในการเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ของการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้สามารถนำไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประเทศไทยต่อไป