เกาะกระแสเศรษฐกิจ : Thailand: The Hub of Southeast Asia News

เกาะกระแสเศรษฐกิจ : Thailand: The Hub of Southeast Asia

         นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เยือนนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจ บทบาท และศักยภาพของไทย

          นายอรรถยุทธ์ฯ ได้บรรยายในหัวข้อ Thailand: The Hub of Southeast Asia ที่มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย กรุงเวลลิงตัน และที่มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ นครโอ๊คแลนด์ ซึ่งมีนักวิชาการนักธุรกิจ นักศึกษา เข้าร่วมรับฟังทั้งในกรุงเวลลิงตันและนครโอ๊คแลนด์แห่งละกว่า ๓๐ คน โดยได้ให้ข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ข้อมูลพื้นฐานและสถิติรวมทั้งตัวชี้วัดด้านการค้าการลงทุนของไทย ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประตูสู่อาเซียน เป้าหมายของนโยบาย ๔.๐ การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) สิทธิประโยชน์การลงทุนใน EEC

          ในโอกาสนี้ นอกจากนายอรรถยุทธ์ฯ จะได้พบหารือและทำความรู้จักกับผู้บริหาร ASEAN – NZ Business Council แล้ว ยังได้พบหารือกับนาย Vangelis Vitalis รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้านิวซีแลนด์ ด้านการค้าและเศรษฐกิจ รวมทั้งนาย Ben King รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้านิวซีแลนด์ กลุ่มอเมริกาและเอเชีย โดยในระหว่างการหารือทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-นิวซีแลนด์ในประเด็นต่างๆ ทั้งการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ การค้า การเกษตร และความสัมพันธ์ระดับประชาชน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับประเด็นภูมิภาค อาทิ การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒ RCEP CPTPP ACMECS และ APEC ด้วย