เกาะกระแสเศรษฐกิจ : Big Data เพื่อเกษตรกรโคนมและอุตสาหกรรมโคนมไทย News

เกาะกระแสเศรษฐกิจ : Big Data เพื่อเกษตรกรโคนมและอุตสาหกรรมโคนมไทย

       เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายพสุศิษฏ์ วงศ์สุรวัฒน์ อุปทูต ร่วมกับ ศ.น.สพ.ดร. มงคล เตชะกำพุ, ผศ.ดร. ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล และคณะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ Research University Network (RUN) ประเทศไทย ได้พบหารือกับนาย Ross Hyland ประธาน New Zealand Asia Agritech Ltd. (NZAA) และเข้าเยี่ยมชมพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจาก Livestock Improvement Corporation (LIC) เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการ Big Data/Digital Integration สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่เกษตรกรและอุตสาหกรรมโคนมโดยรวม ซึ่งทาง NZAA ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการนิวซีแลนด์ประสงค์จะพัฒนาระบบการบริหารจัดการ Big Data/Digital Integration ดังกล่าว ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของไทย นอกจากนี้ คณะยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์วิจัยน้ำนมดิบ, Herd Testing Lab, Diagnostic Lab, LIC Hooper Innovation Centre และฟาร์มอัจฉริยะ (smart farm) ของ LIC ที่เมือง Hamilton ด้วย

         การเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามผลการดำเนินโครงการเชิญนักธุรกิจ นักลงทุน ผู้เชี่ยวชาญนิวซีแลนด์เยือนไทยของสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันการถ่ายทอดเทคโนโลยี Big Data/Digital Integration ผ่านการร่วมลงทุน (joint venture) ไทย-นิวซีแลนด์ โดยขณะนี้มีสหกรณ์โคนม ภาคธุรกิจ และภาควิชาการของไทยให้ความสนใจในโครงการดังกล่าวแล้ว อนึ่ง ผู้บริหารของ NZAA มีกำหนดเดินทางเยือนไทยเพื่อหารือต่อในรายละเอียดกับภาคส่วนต่างๆ ของไทย และเข้าร่วมงาน Digital Thailand Big Bang ๒๐๑๘ ระหว่าง ๑๗-๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ ด้วย