เกาะกระแสเศรษฐกิจ : ไทยรุกเจรจาการค้ากับนิวซีแลนด์ News

เกาะกระแสเศรษฐกิจ : ไทยรุกเจรจาการค้ากับนิวซีแลนด์

           เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ นายดนัย เมนะโพธิ เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้การต้อนรับและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำคณะผู้แทนไทยที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นไทย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ ๘ และการประชุมหารือเรื่องความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก โดยมีนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะ และมีผู้แทนจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมบัญชีกลาง และกรมปศุสัตว์อยู่ในองค์ประกอบด้วย

           ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เอกอัครราชทูตดนัยฯ และที่ปรึกษาณัฐการย์ ศรียะพันธ์ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นไทย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ ๘ ที่ห้องประชุม Space ๑ โรงแรม Rydges กรุงเวลลิงตัน โดยหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายนิวซีแลนด์ คือ นาย Keawe Woodmore รักษาการอธิบดีกรมเจรจาการค้า กระทรวงการต่างประเทศและการค้านิวซีแลนด์ ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับภาพรวมความสัมพันธ์ทวิภาคีด้านการค้าและเศรษฐกิจไทย-นิวซีแลนด์ พัฒนาการทางการค้าในภูมิภาคและระหว่างประเทศ การเจรจาความตกลงการค้าเสรีต่างๆ รวมถึง RCEP นโยบาย Trade for All ของนิวซีแลนด์ รวมทั้งได้หารือเกี่ยวกับการทบทวนความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นไทย-นิวซีแลนด์ด้วย และในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ คณะผู้แทนไทยและนิวซีแลนด์จะแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น และรับฟังประสบการณ์ของนิวซีแลนด์ในการเจรจาความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก ซึ่งนิวซีแลนด์ให้ความสำคัญและพร้อมสนับสนุนให้ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก